R E K L A M AMIASTO SIEDLCE

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Diecezja siedlecka: List Pasterski na Adwent
2019-11-26 15:11:25 Artykuł czytany 477 razy


W niedzielę, 1 grudnia we wszystkich kościołach diecezji siedleckiej zostanie odczytany List Pasterski Biskupa Kazimierza Gurdy na Adwent.


Oto jego treść:

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na Adwent (2019)
Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i nowy rok duszpasterski. Podobnie jak w latach poprzednich, Kościół w Polsce przygotował trzyletni program duszpasterski, który został poświęcony sakramentowi Eucharystii. Jego temat brzmi „Eucharystia daje życie” i nawiązuje do nauczania Soboru Watykańskiego II, który słusznie określił, że „Ofiara Eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KL 6). Ludzie wierzący w Chrystusa i należący do Jego Kościoła doświadczają prawdy o Eucharystii dającej życie, ilekroć uczestniczą w świętej liturgii i przyjmują Komunię świętą. To doświadczenie pozwala im umocnić się w wierze w Jezusa i przeżyć tajemnicę bliskości Boga, który ich uświęca. Bez uczestniczenia we Mszy świętej i bez przyjmowania Komunii świętej niemożliwy jest duchowy rozwój ucznia Jezusa, który osiąga swą pełnię w świętości.

W pierwszym roku trzyletniego programu duszpasterskiego jesteśmy zachęceni, by pogłębić prawdę zawartą w słowach, jakie słyszymy podczas każdej Mszy świętej, po przeistoczeniu: „Wielka tajemnica wiary”. Wyrażają one przekonanie Kościoła, że to, co się wydarzyło w czasie przeistoczenia, jest z jednej strony pojmowane tylko aktem wiary, a z drugiej strony stanowi wielkie misterium, niezgłębioną tajemnicę. Dzięki działaniu Ducha Świętego i słowom wypowiedzianym przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, a powtarzanym przez kapłana, chleb staje się Ciałem Chrystusa a wino Jego Krwią. Pod postaciami chleba i wina, w swym Ciele i Krwi, jest pośród nas obecny, na sposób sakramentalny, Boży Syn, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. On pozostał pośród nas, abyśmy Go przyjmowali i abyśmy Go adorowali.

Z hasłem rozpoczynającego się dzisiaj roku duszpasterskiego, które brzmi: „Wielka tajemnica wiary” związane są słowa z Ewangelii według św. Jana „abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). Słowa te stanowią zachętę, abyśmy w ciągu tych najbliższych miesięcy dołożyli wszelkich starań w celu pogłębienia naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana obecnego w tajemnicy Eucharystii. Wiara w Boga obecnego pod postaciami chleba i wina stanowi dzisiaj, dla nas wierzących, najważniejsze wyzwanie. Tę wiarę mamy sobie przekazywać i w niej się umacniać, aby nie zatracić wrażliwości na obecność Boga w Eucharystii. Tę wiarę Kościół od początku swego istnienia, z pokolenia na pokolenie, zachowuje i przekazuje. Ta troska o przekaz wiary w tajemnicę Eucharystii, w szczególny sposób widoczna jest w zaangażowaniu wspólnot parafialnych i rodzin w przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej. To bowiem przygotowanie ma za zadanie wprowadzić ochrzczone dzieci w tę wielką tajemnicę naszej wiary.

Drodzy Bracia i Siostry. Pragnę zatrzymać się razem z wami nad tym zadaniem, jakie ma do spełnienia wspólnota Kościoła oraz wierzący i praktykujący rodzice. Chciałbym najpierw zaznaczyć, że decydującą rolę i odpowiedzialność za dobre przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej mają rodzice, którzy są pierwszymi katechetami wprowadzającymi swe dzieci w życie wiarą w Jezusa Chrystusa. Nikt bowiem tego lepiej od nich nie uczyni. Dotychczas bywało, że rodzice zostawiali przygotowanie swoich dzieci do Pierwszej Komunii świętej księżom i katechetom, starając się jedynie wspomagać ich w tym zadaniu. Nie wydaje się, żeby to była właściwa droga. Kościół, szczególnie poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii, powinien pomóc rodzicom w tym procesie przygotowania, ale nie może wyręczać ich w wypełnieniu tego podstawowego zadania, którego podjęli się prosząc o udzielenie swojemu dziecku sakramentu chrztu świętego. Dlatego, kierując się wytycznymi zawartymi w II Synodzie Diecezji Siedleckiej, został opracowany przez Wydział Nauczania Katechetycznego naszej Kurii Diecezjalnej i zatwierdzony przeze mnie, trzyletni program przygotowania dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej. Jest to program, którym zostały już objęte w tym roku dzieci uczęszczające do klasy pierwszej szkoły podstawowej, program, który bardziej niż dotąd, angażuje rodziców w przekaz wiary swoim dzieciom.

Celem tego pierwszego roku przygotowania dzieci do przyjęcia po raz pierwszy Chrystusa w Komunii świętej jest ukazanie dziecku świętości miejsca, jakim jest kościół nauczenie go właściwego zachowania się w tej przestrzeni oraz nauczenie modlitwy. Dlatego rola rodziców, będących dla dziecka największym autorytetem, ma polegać przede wszystkim na wprowadzeniu swojego dziecka w przestrzeń kościoła, w którym sprawowana jest Msza święta i w którym obecny jest Jezus pod postacią eucharystycznego Chleba w tabernakulum. To rodzice mają wyjaśnić dzieciom znaczenie gestów i postaw wykonywanych w tym świętym miejscu, począwszy od znaku krzyża uczynionego po zanurzeniu ręki w wodzie święconej przy wejściu do kościoła, poprzez wskazanie na obecność Jezusa w tabernakulum i odpowiedni gest adoracji wyrażający się w postawie klęczącej i modlitwie, zapoznanie – z pomocą księży i katechetów – z przestrzenią liturgiczną i wystrojem kościoła, aż po wspólne uczestnictwo we Mszy św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Jakże zatem ważne – na tym etapie rozwoju dziecka i jego przygotowania do Pierwszej Komunii świętej – jest świadectwo wiary rodziców, ich zachowania się i przeżywania spotkania z Bogiem na modlitwie w murach kościoła. Dlatego Drodzy Rodzice – w duchu odpowiedzialności za życie duchowe waszych dzieci – kształtując swoją wiarę i dając dobry przykład, ale także korzystając z pomocy księży, katechetów i przygotowanych dla was specjalnych materiałów edukacyjnych, wprowadzajcie wasze dzieci w „wielką tajemnicę wiary”, jaką jest Eucharystia.

Drodzy Bracia i Siostry. Jako wspólnota ludzi wierzących mamy wspierać rodziców dzieci pierwszokomunijnych w wypełnianiu ich zadania przekazu wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Mamy także pomagać sobie nawzajem, szczególnie we wspólnotach parafialnych, w trwaniu w wierze w Jezusa Chrystusa, w umacnianiu tej wiary i jej przekazywaniu. Czyńmy to przede wszystkim uczestnicząc w każdą niedzielę i święto w Eucharystii oraz angażując się w liturgię Mszy świętej. Zwróćmy uwagę na nasze postawy w czasie Mszy świętej, na nasz udział w modlitwie, w słuchaniu słowa Bożego, w śpiewie, w naszym uwielbieniu Boga. Przy tej okazji chciałbym także przypomnieć o właściwej postawie, jaka powinna towarzyszyć nam przy przyjmowaniu Chrystusa w Komunii świętej. Najczęściej w kościołach naszej diecezji, do przyjęcia Komunii świętej podchodzimy procesjonalnie. Przed przyjęciem Komunii świętej wyrażamy naszą cześć Bogu, którego przyjmujemy. Możemy to uczynić, jak wskazuje Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, w dwojaki sposób: przez przyjęcie Komunii świętej klęcząc lub stojąc, mając złożone ręce. W drugim przypadku oddajemy cześć Jezusowi pod postacią Chleba przez wcześniejsze przyklęknięcie lub głęboki ukłon. Obie te formy przystąpienia do Komunii świętej są praktykowane w naszej diecezji. Najważniejsze jest to, abyśmy przyjmowali Komunię święta ze czcią i należnym szacunkiem, pamiętając że pod postacią eucharystycznego Chleba przyjmujemy do serca Boga.

Drodzy Bracia i Siostry. Naszą wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie wyrażamy także przez adorację. Cieszy coraz większa liczba wiernych adorujących Najświętszy Sakrament. Coraz więcej jest kościołów w naszej diecezji, w których jest całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, lub które są otwarte w ciągu dnia, aby wierni mogli wejść i pomodlić się przed Jezusem obecnym w tabernakulum. Za te duszpasterskie inicjatywy bardzo dziękuję wszystkim księżom. Jednocześnie, nosząc w swoim sercu pragnienie ożywienia i pogłębienia wiary wszystkich Diecezjan w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, proszę, aby w każdej parafii w tym najbliższym roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii:

•    miało miejsce nabożeństwo czterdziestogodzinne, w czasie i w formie jaka będzie najwłaściwsza dla konkretnej parafii;

•    przeprowadzono w ramach Godziny Świętej w pierwszy czwartek miesiąca wspólną adorację, ze szczególną modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego;

•    wprowadzono w pierwszą niedzielę miesiąca praktykę głoszenia homilii
o tematyce eucharystycznej, a na zakończenie głównej Mszy św. aby miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, zakończone – o ile to będzie możliwe – z procesją eucharystyczną;

•    w programie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych wyznaczyć odpowiedni czas na wystawienie Najświętszego Sakramentu, aby wierni mieli możliwość indywidualnej adoracji.

Zachęcam duszpasterzy i was – drodzy Diecezjalnie – do włączenia się w realizację tych propozycji, z których przynajmniej część była praktykowana przez naszych przodków. Oni wprowadzili nas w swe przeżywanie wiary w Jezusa obecnego w Eucharystii. My je podejmujemy także dlatego, że wypływają one z potrzeby naszego serca przepełnionego miłością do obecnego pośród nas Jezusa w sakramencie Eucharystii. Pragnę również już dziś zaprosić i zachęcić do udziału – w miarę możliwości – w 52 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który w przyszłym roku, we wrześniu, odbędzie się w Budapeszcie.

Bracia i Siostry. Nowy program przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii świętej, jak i propozycje duszpasterskie dotyczące ożywienia kultu eucharystycznego, wypływają z wezwania, jakie słyszymy w Liście św. Pawła Apostoła do Rzymian: „Rozumiejcie chwilę obecną…”. Jako wspólnota uczniów Jezusa, stanowiąca Kościół Siedlecki, jesteśmy wezwani do przyjrzenia się w duchu wiary sytuacji nas, ludzi wierzących w czasach, w których przyszło nam żyć. Dostrzegamy, jak bardzo dzisiaj przeciwnicy Boga i Kościoła, pragną narzucić nam laickie myślenie i laicki styl życia, styl życia „jakby Boga nie było”. To zrozumienie chwili obecnej, winno nam pomóc w znalezieniu i przyjęciu takich działań duszpasterskich, które nie tylko nie pozwolą na utratę naszej wiary w Jezusa Chrystusa, ale umocnią nas w trwaniu przy Nim w Jego Kościele. W modlitwie w czasie Mszy św. i przed Najświętszym Sakramentem prośmy o umocnienie naszej wiary, wiary naszych rodzin, prośmy o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, a także zanośmy ufną modlitwę o nowego biskupa pomocniczego dla naszej diecezji.

Na trud i radość umacniania oraz przekazywania wiary z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 1305/2019
Siedlce, dnia 26 listopada 2019 r.

wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
NASI PARTNERZY
Mostostal Siedlce
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

„Społecznym okiem na środowisko” - cykl audycji na...
2020-07-09 18:42:00 Kategoria:

25 czerwca na antenie Katolickiego Radia Podlasie ruszył cykl czterech audycji pt.: ”Społecznym okiem na środowisko”. Tematyka audycji związana jest z uruchomionym przez...

więcej »


foto

Kredyt gotówkowy - gdzie najlepiej wziąć kredyt z...
2020-07-07 12:36:39 Kategoria:

Przyszli kredytobiorcy, którzy obserwują oferty kredytów gotówkowych, szukają tych atrakcyjnych cenowo i posiadających niskie oprocentowanie. Szczególnie jest to istotne...

więcej »
foto

Arteterapia a powrót do zdrowia osób z zaburzeniami...
2020-07-06 15:32:30 Kategoria:

Publikujemy kolejny materiał filmowy promujący dobry wizerunek osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie w ramach projektu pn. „Wsparcie samodzielności...

więcej »
foto

Jak wybrać ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny?
2020-07-06 15:06:11 Kategoria:

Od czego zacząć poszukiwania ubezpieczenia podróżnego? Czym kierować się, przeglądając kolejne oferty?

więcej »
foto

Dlaczego zawód medyczny?
2020-07-06 08:27:31 Kategoria:

Wśród licznych zawodów medycznych, uregulowanych przepisami ustawy, np. lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny, istnieją te,...

więcej »

Siedlce

w lewoLipiec 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.07

„Wakacje z Andersenem” w Siedleckiej Książnicy

więcej »
2 3

MIASTO SIEDLCE, 03.07

STOP SHOP Siedlce zaprasza na seanse letniego kina samochodowego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.07 21:00

„Od Straussa do Ordonki” już 3 lipca na scenie Letniego Festiwalu pod muralem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.07 21:00

IV Letni Festiwal pod Muralem!

więcej »
4

POWIAT SIEDLECKI, 04.07

Nabożeństwo Fatimskie w Budzieszynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.07

V Męski Różaniec w Siedlcach

więcej »
5
6 7 8

MIASTO SIEDLCE, 08.07

„Wakacje z Andersenem” w Siedleckiej Książnicy

więcej »
9

POWIAT SIEDLECKI, 09.07

Kino plenerowe na leżakach w Stoku Lackim i Starym Opolu

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 09.07

Suchożebry - Letnia Scena GOK

więcej »
10

MIASTO SIEDLCE, 10.07

Apple Pie na scenie IV Letniego Festiwalu pod muralem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.07

„Wakacje z Andersenem” w Siedleckiej Książnicy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.07

STOP SHOP Siedlce zaprasza na seanse letniego kina samochodowego

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.07

Kino plenerowe na leżakach w Stoku Lackim i Starym Opolu

więcej »
11

MIASTO SIEDLCE, 11.07

Będzie transmisja meczu Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce

więcej »
12
13 14 15

MIASTO SIEDLCE, 15.07

„Wakacje z Andersenem” w Siedleckiej Książnicy

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.07

„Wakacje z Andersenem” w Siedleckiej Książnicy

więcej »
17 18 19

POWIAT SIEDLECKI, 19.07

Turniej Szachowy „Z wisienką w tle”

więcej »
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kondolencje

Najnowsze Informacje