R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 1 listopada 2019 r.
2019-10-31 17:47:20 Artykuł czytany 145 razy


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powołał zespół mający określić nowe zasady dobrostanu dla wszystkich gatunków zwierząt. Jak podkreślił w radiowej Jedynce minister rolnictwa - inicjatywa ma pomóc w określeniu, w jakich warunkach najlepiej utrzymywać zwierzęta. Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał również, że Rada Ministrów przyjęła tygodniu strategię zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Składa się ona z trzech filarów: wzmocnienia dochodów na wsi, rozwoju rolnictwa z poszanowaniem przyrody oraz innowacyjności.


Konferencja o rolniczych ubezpieczeniach

Wiceminister Ryszard Zarudzki przewodniczył  konferencji zatytułowanej ,,Narzędzia zarządzania ryzykiem w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027". Z udziałem ekspertów ds. ubezpieczeń rolnych oraz naukowców zajmujących się tą problematyką, oceniano możliwości włączenia do Planu Strategicznego interwencji wspierających ubezpieczenia w rolnictwie. W latach 2021-2027 państwa członkowskie mogą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznać wsparcie na ten rodzaj interwencji w celu promowania narzędzi zarządzania ryzykiem zabezpieczających producentów rolnych przed utratą dochodów z działalności rolniczej. Alternatywą do dofinansowywania ze środków europejskich jest dalszy rozwój systemu dotowanych z budżetu krajowego ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dyskusja ekspertów na kolejnych spotkaniach ma umożliwić wybór docelowego modelu wspierania ubezpieczeń rolnych w polskim rolnictwie.

Zasady stosowania nawozów

Na stronie ministerstwa rolnictwa pojawił się komunikat dotyczący stosowania nawozów sztucznych. Do 30 listopada  możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku. Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.
Minister rolnictwa na Walnym Zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w Walnym  Zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że – Samorząd rolniczy to jedyna organizacja, która pochodzi z wyborów, skupia i reprezentuje interesy wszystkich rolników, bo każdy z nas jest jej członkiem. Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że obiecał izbom rolniczym, że po wyborach będzie czas na zastanowienie się, jak wzmocnić samorząd rolniczy. Stąd jego obecność na Walnym  Zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Szef resortu rolnictwa stwierdził, że jako jeden z założycieli izb rolniczych również dobrze zna ich mankamenty, jak chociażby kwestie ordynacji wyborczej, czy czasem ich upolitycznienie. Minister podkreślił, że w najbliższych latach czeka nas dalsza przebudowa polskiego rolnictwa i kontynuowanie zmian zapoczątkowanych w minionej kadencji.

– Najbliższa przyszłość europejskiego rolnictwa nie jest pewna. Nie zapadły jeszcze kluczowe decyzje dotyczące unijnego budżetu, w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – podkreślił szef resortu rolnictwa.  Zwrócił również uwagę na zmiany zachodzące na rynkach globalnych.

– W błędzie jest ten, kto sądzi, że cały świat czeka na polską żywność. Naszą szansą jest tylko najwyższa jakość. Mylą się także ci, którzy uważają, że nasze produkty rolne masowo będzie kupować Rosja. Rosja i Ukraina wkrótce zaleją rynki swoimi produktami. Tam zaszły ogromne zmiany – przestrzegał minister Ardanowski i jako przykład podał ogromne nasadzenia jabłoni w Rosji, zwracając przy tym uwagę, że większość sadzonek pochodziła właśnie z Polski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że nie ma już prostych recept rozwiązywania skomplikowanych problemów rolnictwa. Dodał, że oczekuje dobrej współpracy z elitą polskiego rolnictwa, z najlepszymi ludźmi wybranymi przez samych rolników.

W swoim wystąpieniu minister zwracał również uwagę na aktywność samych rolników. Szef resortu rolnictwa podniósł również kwestie dotyczące dopłat do materiału siewnego, gdzie jego wymiana zatrzymała się na poziomie 12-13%.  Dlatego też nastąpią zmiany i od przyszłego roku dopłaty te będą raz na dwa-trzy lata – zapowiedział minister.

Zaliczki dopłat

Na konta rolników wpłynęły już ponad 2 miliardy 100 milionów złotych z tytułu zaliczek dopłat. To unijny mechanizm wsparcia dla producentów żywności ze wszystkich krajów Wspólnoty. Rolnicy otrzymali w sumie ponad 1,5 miliarda złotych zaliczek dopłat bezpośrednich i 600 milionów zaliczek płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przypomina, że tegoroczne wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych będą najwyższe w historii. Minister dodaje, że zaliczki dają szanse na zapewnienie bieżących potrzeb w gospodarstwach.

Do tej pory zaliczki dopłat trafiły do ponad pół miliona rolników. Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od  2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.


Pula środków  przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolników.  Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to  ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników.

Narada wojewódzkich lekarzy weterynarii

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w naradzie wojewódzkich lekarzy weterynarii. Spotkanie odbyło się w Gniewie. Prowadził je  główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele sektora utylizacyjnego. Omówiona została aktualna sytuacja dotycząca występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Poruszono też kwestie związane z unieszkodliwianiem zwierząt, padłych lub zabitych w ramach zwalczania ognisk ASF.

Minister rolnictwa zwrócił uwagę, że choroba utrzymywana jest na ograniczonym terytorium, ale w dalszym ciągu nie został rozwiązany problem nadmiernej populacji dzików. Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że w dalszym ciągu potrzebne są działania w kierunku upowszechniania zasad bioasekuracji. Szef resortu rolnictwa powiedział, że kwestie związane z występowaniem wirusa ASF nie dotyczą tylko Polski, czy Europy, ale jest to już problem światowy i w takim kontekście powinien też być rozpatrywany.

Polskie jabłka i cydr- nowe wyzwanie

Jestem absolutnie przekonany, że Polska, kraj o bardzo dużej produkcji jabłek pozostanie znaczącym graczem na tym rynku – powiedział dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji pt. „Polskie jabłka i cydr – nowe wyzwanie”. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że polskie owoce deserowe są już na świecie rozpoznawalne, ale mamy także duże partie owoców tzw. przemysłowych, które mogą być zagospodarowane na wiele sposobów, m.in. na soki, koncentrat, mus, pulpę czy też przerobione na cydr.

– Każda z tych dróg powinna być wykorzystana, a dołożyłbym do tego także produkcję wysokoprocentowego alkoholu typu calvados – podkreślił minister.
Minister Ardanowski  potwierdził, że produkujemy i chcemy produkować wyroby najwyższej jakości. Dotyczy to również cydru.

Minister zwrócił uwagę na potrzebę zmiany logiki opodatkowania tego typu wyrobów i umożliwienie zalegalizowania produkcji tradycyjnych okowit i nalewek w gospodarstwach, podobnie jak ma to miejsce w wielu krajach Europy.

Wsparcie  inwestycji zapobiegających klęskom żywiołowym

Od 28 października  hodowcy trzody chlewnej i spółki wodne mogą starać się o wsparcie  inwestycji zapobiegających klęskom żywiołowym. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 50 świń i chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. O dofinansowanie mogą starać się również spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których ponad połowa członków to rolnicy posiadający grunty. Pomoc mogą otrzymać te spółki, które zamierzają zaopatrzyć się w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym zawilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Maksymalny limit pomocy w przypadku spółek wodnych to milion złotych. Rolnicy mogą się starać o dofinansowanie do 100 tysięcy złotych. Maksymalny poziom dofinansowania w obu przypadkach wynosi 80 procent.

Jolanta Duchnik podkreśla, że pieniądze muszą być przeznaczone na konkretne cele. Rolnik może wykorzystać wsparcie na przykład na wykonanie ogrodzenia chlewni, budowę lub modernizację niecki dezynfekcyjnej, a także na utworzenie nowego pomieszczenia do przetrzymywania świń. W przypadku spółek wodnych wsparcie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń, które będą chroniły gospodarstwa przed podtopieniem. Wnioski o wsparcie inwestycji zapobiegających klęskom żywiołowym można składać do 22 listopada.

Pomoc dla organizacji i  grup producentów

Także od ubiegłego poniedziałku, nowe grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o pomoc na tworzenie grup i organizacji producentów. Wnioski można składać do 13 grudnia w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Andrzej Tomaszewski z Departamentu Grup i Organizacji Producentów Agencji wskazuje, że o wsparcie mogą starać się grupy producentów rolnych, składające się z minimum 5 osób.  Muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, deklarujący realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. O pieniądze mogą ubiegać się podmioty, które od 22 grudnia 2018 roku zostały uznane za grupę producentów rolnych.
 
Grupy będą mogły liczyć na pomoc ryczałtową. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach.

Andrzej Tomaszewski podkreśla duże znaczenie realizacji założonego biznesplanu. Jak mówi, Agencja nie tylko go zatwierdza, ale później monitoruje jego realizację. Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.
Polskie jabłka mogą jechać do Kolumbii

Kolumbia to kolejny rynek, który jest już otwarty dla polskich jabłek. Pomyślnie dla naszego kraju zakończona została procedura analizy ryzyka w eksporcie tego produktu do Kolumbii.

Szczegółowych informacji w zakresie warunków i formalności dotyczących eksportu, jak również aktualizacji wpisu do rejestru, udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. POSŁUCHAJ

AI [ja]
wykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

„Społecznym okiem na środowisko” - cykl audycji na...
2020-07-09 18:42:00 Kategoria:

25 czerwca na antenie Katolickiego Radia Podlasie ruszył cykl czterech audycji pt.: ”Społecznym okiem na środowisko”. Tematyka audycji związana jest z uruchomionym przez...

więcej »


foto

Kredyt gotówkowy - gdzie najlepiej wziąć kredyt z...
2020-07-07 12:36:39 Kategoria:

Przyszli kredytobiorcy, którzy obserwują oferty kredytów gotówkowych, szukają tych atrakcyjnych cenowo i posiadających niskie oprocentowanie. Szczególnie jest to istotne...

więcej »
foto

Arteterapia a powrót do zdrowia osób z zaburzeniami...
2020-07-06 15:32:30 Kategoria:

Publikujemy kolejny materiał filmowy promujący dobry wizerunek osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie w ramach projektu pn. „Wsparcie samodzielności...

więcej »
foto

Jak wybrać ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny?
2020-07-06 15:06:11 Kategoria:

Od czego zacząć poszukiwania ubezpieczenia podróżnego? Czym kierować się, przeglądając kolejne oferty?

więcej »
foto

Dlaczego zawód medyczny?
2020-07-06 08:27:31 Kategoria:

Wśród licznych zawodów medycznych, uregulowanych przepisami ustawy, np. lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny, istnieją te,...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoLipiec 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

POWIAT BIALSKI, 02.07 12:00

Kodeń: Diecezjalny Dzień Chorego/ZAPOWIEDŹ/

więcej »
3

RADZYŃ, 03.07

Wkrótce obchody 80 rocznicy egzekucji radzyńskich harcerzy

więcej »

ŁUKÓW, 03.07

Łuków: powitanie wakacji

więcej »
4

POWIAT SIEDLECKI, 04.07

Nabożeństwo Fatimskie w Budzieszynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.07

V Męski Różaniec w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 04.07

Łuków: powitanie wakacji

więcej »

SIEMIATYCZE, 04.07

Test Wytrzymałości Siłowej 2020

więcej »
5

RADZYŃ, 05.07

Rusza Letnia Scena Rok. W najbliższa niedzielę spektakl dla najmłodszych

więcej »

ŁOSICE, 05.07

Zbliża się 76 rocznica Bitwy pod Jeziorami

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.07

Zbiórka na koncesję dla Katolickiego Radia Podlasie

więcej »

ŁUKÓW, 05.07

Łuków: powitanie wakacji

więcej »

MIŃSK MAZ., 05.07

Mrozy: wraca tramwaj konny

więcej »
6 7

SIEMIATYCZE, 07.07

Mariusz Żebrowski – malarstwo

więcej »
8

ŁUKÓW, 08.07

Łuków: promocja rodzimych firm

więcej »

ŁUKÓW, 08.07

Łuków: chcesz wstąpić do wojska?

więcej »
9

POWIAT SIEDLECKI, 09.07

Suchożebry - Letnia Scena GOK

więcej »
10

POWIAT BIALSKI, 10.07

Wystawa fotografii Katarzyny Kusznerczuk i Małgorzaty Piekarskiej - Światłem Malowana

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.07

Apple Pie na scenie IV Letniego Festiwalu pod muralem

więcej »
11

RADZYŃ, 11.07

Warsztaty tworzenia domowych kosmetyków w gminie Radzyń

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.07

Będzie transmisja meczu Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce

więcej »
12

RADZYŃ, 12.07

Gabriel Fleszar wystąpi w Radzyniu

więcej »
13

POWIAT BIALSKI, 13.07

Odsłonięcie muralu wg. obrazu prof. Ludwika Maciąga - Ogiery orientalne

więcej »
14 15 16 17

RADZYŃ, 17.07

Podróżujący na wózku inwalidzkim Michał Woroch przyjedzie do Radzynia

więcej »
18

RADZYŃ, 18.07

Wkrótce koncert charytatywny dla pogorzelca z Nowin

więcej »

ŁUKÓW, 18.07

Łuków: wakacyjny turniej siatkówki

więcej »

DROHICZYN, 18.07

Zawody spławikowe w Drohiczynie

więcej »
19

POWIAT BIALSKI, 19.07

19 lipca i 23 sierpnia na Placu Partyzantów w Janowie Podlaskim odbędzie się Pchli Targ

więcej »
20 21 22

ŁUKÓW, 22.07

OSiR Łuków: wakacyjny turniej piłki nożnej

więcej »
23

ŁUKÓW, 23.07

OSiR Łuków: wakacyjny turniej piłki nożnej

więcej »
24 25 26

MIASTO SIEDLCE, 26.07

I Diecezjalna Pielgrzymka Teściowych i Teściów /ZAPOWIEDŹ/

więcej »
27 28 29 30 31

Najnowsze Informacje