R E K L A M A200 lat Diec. Siedleckiej

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Dar odpustu w roku jubileuszu diecezji siedleckiej
2018-02-19 18:03:55 Artykuł czytany 661 razy


Rok Jubileuszowy, który przeżywa diecezja siedlecka jest rokiem szczególnej łaski. Dlatego biskup siedlecki Kazimierz Gurda zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, aby wierni mogli uzyskać dar odpustu jubileuszowego.


W swoim liście do diecezjan na Wielki Post pasterz diecezji siedleckiej zaznaczył,że Penitencjaria Apostolska przychyliła się do tej prośby i udzieliła daru odpustu zupełnego: uczestnikom uroczystości jubileuszowych, które odbędą się w wyznaczone dni czerwcowe w Janowie Podlaskim i w Siedlcach, a następnie we wszystkich parafiach w diecezji,  a także wiernym, którzy do 8 grudnia 2018 roku będą nawiedzać następujące kościoły:
– Katedrę pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach
– Bazylikę Mniejszą w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie
– Kolegiatę w Janowie Podlaskim, Łukowie i Garwolinie
– Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej
– Sanktuarium Maryjne w Orchówku i w Woli Gułowskiej
– oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie.

Warunkiem dostąpienia odpustu jest przystąpienie do sakramentu pokuty i Komunii św., całkowite wewnętrzne oderwanie się od grzechu, a także modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Uzyskane odpusty można ofiarować za siebie lub za zmarłych. Hierarcha zachęca do korzystania z tych darów, jakie ofiaruje Kościół ze swego skarbca.

…..................

Kuria Diecezjalna Siedlecka przygotowała także pismo dotyczące odpustów. Oto jego treść:

W związku z udzieleniem przez Penitencjarię Apostolską odpustu jubileuszowego dla naszej diecezji, o czym było wspomniane w Liście Biskupa Siedleckiego na Wielki Post 2018 r., Kuria Diecezjalna Siedlecka prosi także Czcigodnych Księży o przypomnienie wiernym – przy różnych okolicznościach - o możliwości uzyskania odpustów, które zostały szczegółowo określone w dokumentach duszpasterskich Kościoła
Poniżej, w oparciu o artykuł Penitencjaria Apostolska: Trybunał miłosierdzia w służbie Kościołowi autorstwa ks. prał. Krzysztofa Nykiela, Regensa Penitencjarii Apostolskiej, zamieszczony w czasopiśmie naukowym „Teologia i Moralność” nr 2/2015 s. 67-86 przypominamy podstawowe informacje o odpustach.
 Kodeks Prawa kanonicznego w kan. 992 podaje następująca definicję odpustu: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu określonych warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych”.
Chrześcijanin skruszony w swoim sercu i żałujący szczerze za popełnione grzechy w sakramencie pokuty otrzymuje odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna, związana z naruszeniem porządku sprawiedliwości i miłości. Darowanie kary doczesnej określa się terminem "odpust", którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków.
Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty określane konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu.
Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, na sposób wstawienniczy, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki.
Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.
Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są następujące warunki: spowiedź sakramentalna i Komunia św., całkowicie wewnętrzne oderwanie się od grzechu, nawet najlżejszego, spełnienie czynu, z którym związany jest odpust zupełny oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym warunkom:
1.    Spowiedź sakramentalna – nie można zyskać odpustu bez odbycia spowiedzi sakramentalnej. Powinna ona mieć miejsce na kilka dni  przed lub po wypełnieniu czynności odpustowej (na kilka tzn. zaleca się trzymanie granicy 8 dni przed i po); istnienie także zasada, że po spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, ale tylko jeden w ciągu dnia.
2.    Komunia eucharystyczna – można ją przyjąć w przeddzień dopełnienia czynu obdarzonego odpustem i w ciągu siedmiu dni po dopełnieniu czynności odpustowych; jednak zaleca się, aby Komunię św. przyjąć w dniu, w którym pragnie się dostąpić łaski odpustu, gdyż zwiększa to możliwość jego zyskania. Należy także zaznaczyć, że w odróżnieniu od spowiedzi po przyjęciu jednej Komunii św. można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Wyjątek od tej reguły stanowi niebezpieczeństwo śmierci.
3.    Modlitwa w intencjach Ojca Świętego – czyli w intencjach wyznaczonych przez papieża. Wierny nie musi ich znać, wystarczy, że wzbudzi ogólną intencję modlitwy w wyznaczonych przez papieża intencjach; odmówienie tej modlitwy może mieć miejsce w ciągu kilku dni przed dokonaniem dzieła odpustowego lub po nim, ale podobnie jak w przypadku Komunii św., zaleca się, aby modlitwa została odmówiona w dniu wykonania czynu odpustowego. Dla wypełnienia warunku wystarczy jedno Ojcze nas  i jedno Zdrowaś Maryjo.
4.    Całkowite wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także powszedniego – jest to ostatni warunek konieczny do zyskania odpustu zupełnego. Kiedy mamy do czynienia
z przywiązaniem do grzechu? Mówimy o nim wtedy, gdy ktoś świadomie grzeszy więcej niż raz, znaczy to, że grzeszy i chce tego, a przy tym nie poprzestaje na jednym grzechu, ale dopuszcza do pewnej wielokrotności, jakkolwiek nie do zwyczaju, z którego rodzi się nawyk. Trudność wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu można więc porównać z trudnością wzbudzenia
w sobie żalu doskonałego. Jednak tak wzbudzenie żalu doskonałego, jak i uzyskanie odpustu zupełnego jest możliwe, należy jednak jak najpełniej otworzyć się na działanie Bożych łask
w swoim codziennym życiu. Tylko bowiem mocą Bożego miłosierdzia możemy się nawracać
i zadośćuczynić za swojej grzechy i zmarłych cierpiący w czyśćcu. Głębokie i szczere pragnienie zyskania odpustu zupełnego, zawierzenie się łasce Bożej oraz wypełnienie, z pewnym zaangażowaniem woli i serca, wszystkich warunków z pewnością jest w stanie wytworzyć w nas odpowiednią dyspozycję do otwarcia się na dar odpustu zupełnego.

Poniżej publikujemy   w s z y s t k i e   odpusty zupełne, wyliczone w „Enchiridionie” z 1999 r. Dla przejrzystości odpusty zostały wymienione nie w kolejności podanej w dokumencie Penitencjarii Apostolskiej lecz według pewnego praktycznego klucza.

I.ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA ZYSKIWAĆ C O D Z I E N N I E
1. Za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu (n. 17 § 1, 1o).
2. Za czytanie Pisma świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną (n. 30 § 1). Kto nie może czytać osobiście, wystarczy gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne (n. 30 § 2).
3. Za nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny (n. 7 § 1, 1o).
4. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej - przed stacjami prawnie erygowanymi – połączone
z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa  - i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego (n. 13, 2o).  Prawnie przeszkodzeni mogą przez kwadrans czytać i rozważać Męką Pańską (n. 13, 2o, 1).
5. Za pobożne łączenie się przez pośrednictwo radia czy telewizji z nabożeństwem Drogi Krzyżowej odprawianej przez Ojca Świętego (n. 13, 2o).
6. Za pobożnie odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub  przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, pod zwykłymi warunkami również zyskuje odpust zupełny (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12.01.2002 dotyczy całego terytorium Polski).


II. ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA ZYSKIWAĆ W C I Ą G U R O K U
7. W Nowy Rok (1 stycznia):  za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu
"O Stworzycielu, Duchu przyjdź" (n. 26 § 1, 1o).
8. W każdy piątek Wielkiego Postu: za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii świętej modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" (n. 8 § 1, n. 2o).
9. W okresie Wielkiego Postu: za udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali” w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu (Pismo Penitencjarii Apostolskiej z dnia 06.02.1968).
10. W Wielki Czwartek: za pobożne odmówienie hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" podczas uroczystej repozycji  Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej (n. 7 § 1, 2o).
11. W Wielki Piątek: za pobożne uczestniczenie w liturgii  Wielkiego Piątku połączone z adoracją Krzyża (n. 13, 1o).
12. W Wielką Sobotę: za odnowienie w czasie liturgii Wigilii Paschalnej przyrzeczeń chrzcielnych według formuły zatwierdzonej przez Kościół (n. 28 § 1).
13. W II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego:
a) udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział
w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego,
np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie” (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).
b) Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne
i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej,
i z zamiarem spełnienia - gdy tylko będzie to możliwe - trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosierny, np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie”. (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).
c) Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust zupełny, ci którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).
14. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego: za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu "O, Stworzycielu Duchu, przyjdź" (n. 26 § 1, 1o).
15. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej: za udział w uroczystej procesji eucharystycznej prowadzonej w kościele czy poza nim (n. 7 § 1, 3o).
16. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa: za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa "O, Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic" (n. 3).
17. W uroczystość Św. Apostołów  Piotra i Pawła: za użycie przedmiotu religijnego, (np. krzyżyka, różańca, medalika), poświęconego przez papieża lub biskupa, i odmówienie wyznania wiary zatwierdzonego przez Kościół (n. 14  § 1).
18. W uroczystość Chrystusa Króla: za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa "O, Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego " (n. 2).
19. W Stary Rok (31 grudnia): za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu „Ciebie Boga wysławiamy " w celu okazania wdzięczności za łaski minionego roku. (n. 26 § 1, 2o).
20. W dniu Pierwszej Komunii Świętej: za przystąpienie do Pierwszej Komunii świętej lub pobożny udział w uroczystości pierwszokomunijnej (n. 8 § 1, 1o).
21. W dniu Prymicji kapłańskich: Prymicjant zyskuje  odpust zupełny za celebrowanie Mszy świętej prymicyjnej z ludem w wyznaczonym dniu (n. 27 § 1, 1o)  i wierny za uczestniczenie w takiej Mszy świętej prymicyjnej (n. 27 § 1, 2o) .
22. W dniu zakończenia Kongresu Eucharystycznego: za pobożny udział w uroczystym zakończeniu Kongresu Eucharystycznego (n. 7 § 1, 4o).
23. W czasie Misji parafialnych: Za udział w kilku kazaniach misyjnych, łącznie z udziałem
w uroczystym zakończeniu misji (n. 16 § 1).
24. Za udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej pełne trzy dni (n. 10 § 1).
25. W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan: za podjęcie jakichś funkcji w tygodniu modlitw
o jedność  chrześcijan oraz za wzięcie udziału w zakończeniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan (n. 11 § 1).
26. Za pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez papieża i transmitowanej przez radio lub telewizję (n. 17 § 1, 2o).
27. Za pobożne odmówienie hymnu Akathistos lub Oficjum Paraclisis -  w kościele albo w kaplicy, albo w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu, przy czym wystarczy odmówić pewną część hymnu Akathistos bez przerywania zgodnie z prawomocnym zwyczajem. (n. 23 § 1).
28. Odpust zupełny uzyskują członkowie rodziny, którzy po raz pierwszy poświęcają się Najświętszemu Sercu Jezusowemu lub Świętej Rodzinie podczas specjalnego obrzędu - jeżeli to możliwe - z udziałem kapłana lub diakona i pobożnie odmówią modlitwę zaaprobowaną przez Kościół przed wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa lub Świętej Rodziny (n. 1).
29. Kto pobożnie uczestniczy każdego dnia w nabożeństwach ustanowionych dla osiągnięcia celów religijnych (np. w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, w tygodniu misyjnym,
w tygodniu modlitw za młodzież, w dniu chorych) uzyskuje odpust zupełny (n. 5).
30. W czasie wizytacji kanonicznej: jednorazowo odpust zupełny za udział w Liturgii świętej, której przewodniczy wizytator (n. 32).

III. ODPUSTY ZYSKIWANE  Z A  N A W I E D Z E N I E  K O Ś C I O Ł  A lub K A P L I C Y
Podczas nawiedzenia kościoła lub kaplicy  w  k a ż d y m  w y p a d k u  należy pobożnie odmówić „O j c z e   n a s z”  i  „W i e r z ę” (N. 19).  Jeżeli nawiedzenie przepisane jest w określonym dniu, wówczas można to uczynić od południa dnia poprzedniego do północy oznaczonego dnia (N. 14).
31. Za nawiedzenie kościoła parafialnego:
a)    w uroczystość tytułu kościoła parafialnego (n. 33 § 1, 5oa)
b)    2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) (n. 33 § 1, 5ob)
32. Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada). Za zgodą Ordynariusza odpust ten może być przeniesiony na niedzielę poprzednią lub następną lub na uroczystość Wszystkich Świętych. (n. 29 § 1, 2o). Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych.
33. Za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą choćby myślą za zmarłych. (29 § 1, 1o).Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych.
34. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego poświęcenia (dedykacji) (n. 33 § 1, 6o).
35. Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego w dniu poświęconym ich założycielowi (n. 33 § 1, 7o).
36. Za pobożne nawiedzenie kościołów lub kaplic, w których obchodzone są uroczystości ku czci nowych Świętych lub Błogosławionych w ciągu roku, celem pogłębienia czci i pobożności wobec nich, wierny uzyskuje jednorazowo odpust zupełny.
37. Za pobożne nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny można uzyskać jednorazowo odpust zupełny (n. 31).
38. Za nawiedzenie kościoła katedralnego (n. 33 § 1, 3oa-e):
a)    w uroczystość ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
b)    w uroczystość tytułu kościoła katedralnego
c)    w święto Katedry św. Piotra Ap. (22 lutego)
d)    w dniu poświęcenia archibazyliki Najświętszego Zbawiciela (czyli bazyliki na Lateranie) (9 listopada)
e)    w dniu 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli)
39. Za nawiedzenie sanktuarium diecezjalnego lub  narodowego lub międzynarodowego ustanowionego przez kompetentną władzę (n. 33 § 1, 4oa-c):
a)    w uroczystość tytułu tego sanktuarium
b)    raz w roku  w dniu wybranym przez wiernego
c)    ilekroć wierny bierze udział w zbiorowej pielgrzymce
40. Za nawiedzenie bazyliki mniejszej (n. 33 § 1, 2oa-d):
a)    w uroczystość ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
b)    w uroczystość tytułu bazyliki mniejszej
c)    2 sierpnia (odpust Porcjunkuli)
d)    raz w roku w dniu wybranym przez wiernego
41. Za nawiedzenie  jednej z czterech bazylik patriarchalnych w Rzymie w czasie pielgrzymki zbiorowej, lub jeśli indywidualnie to ze wzbudzeniem aktu synowskiego poddania papieżowi (n. 33 § 1, 2o).
42. Za nawiedzenie kościoła stacyjnego w Rzymie połączonego z pobożnym udziałem
w nabożeństwie stacyjnym (n. 33, § 2).

IV. ODPUSTY, KTÓRE  MOŻNA  ZYSKIWAĆ  W   R O C Z N I C E
43. W rocznicę swojego chrztu: za odmówienie przyrzeczeń chrzcielnych według formuły zatwierdzonej przez Kościół (n. 28 § 1).
44. W jubileusz  25-lecia, 50-lecia, 60-lecia i 70-lecia kapłaństwa: za odnowienie wobec Boga postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swego powołania (n. 27, § 2, 1o) oraz wierni za pobożny udział w uroczystej Mszy świętej jubileuszowej (n. 27 § 2, 3o).
45. W jubileusz 25-lecia, 40-lecia i 50-lecia święceń biskupich: za odnowienie wobec Boga postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swego stanu (n. 27 § 2, 2o) oraz wierni za pobożny udział w uroczystej Mszy świętej jubileuszowej (n. 27, § 2, 3o).

V. ODPUSTY  POŁĄCZONE   Z    B Ł O G O S Ł A W I E Ń S T W E M
46. Za pobożne przyjęcie błogosławieństwa papieskiego udzielonego przez Ojca Świętego
„Urbi et Orbi” choćby przez radio lub telewizję, byleby wierny uważnie śledził sam ryt błogosławieństwa (n. 4).
47. Za pobożne przyjęcie błogosławieństwa pasterskiego udzielonego przez biskupa diecezjalnego swoim wiernym (n. 4). Biskup diecezjalny ma władzę udzielania błogosławieństwa papieskiego
z odpustem zupełnym, według przepisanej formuły, trzy razy w roku, w święta uroczyste przez siebie określone (N. 7, 2o).
48. Kapłan, który udziela sakramentów świętych wiernemu zagrożonemu śmiercią, powinien mu udzielić błogosławieństwa apostolskiego z odpustem zupełnym (n. 12, § 1). Jeżeli nie ma kapłana, który by w godzinę śmierci udzielił sakramentów i błogosławieństwa papieskiego obdarzonego odpustem zupełnym, Kościół udziela wiernemu należycie usposobionemu odpustu zupełnego "o ile wierny za życia miał zwyczaj stale odmawiania jakichkolwiek modlitw". W tym wypadku Kościół uzupełnia trzy warunki uzyskania odpustu zupełnego (n. 12 § 2). Przy uzyskaniu tego odpustu chwalebną rzeczą jest posłużenie się krucyfiksem lub krzyżem (n. 12, § 3). Odpust w godzinę śmierci wierny może uzyskać, chociażby w tym dniu  już zyskał odpust zupełny  (n. 12 § 4).MJa   [MSz]
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

 • od jutra
  2018-02-20 09:51:17

  arrow

  od godzimy 13:38:09 czasu zimowego

 • od kiedy!?!
  2018-02-20 08:10:20

  arrow

  Jak rozumieć tę długą "pisaninę" skoro nie zawiera najważniejszego? Nie ma daty od której zyskiwanie odpustów jest możliwe!

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.

REKLAMA
joachimianna.pl

Siedlce

w lewoWrzesień 2018w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

Zdrowie i uroda, 01.09

Strefa na Zdrowie – bezpłatne badania w całej Polsce

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.09

Siedlce: XXV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.09

Piknik Trzeźwościowy w parafii Bł. Męczenników Podlaskich

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.09

Disco Polo w Ujrzanowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.09

Industrialne Siedlce – wycieczki autobusowe z przewodnikiem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.09 13:00

IV Rodzinny piknik trzeźwościowy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.09 20:00

Dni Siedlec /PROGRAM/

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.09

Industrialne Siedlce – wycieczki autobusowe z przewodnikiem

więcej »

Zdrowie i uroda, 02.09

Strefa na Zdrowie – bezpłatne badania w całej Polsce

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.09

Dni Siedlec /PROGRAM/

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 02.09 12:00

Dożynki Gminy Skórzec

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 02.09 15:00

Uroczystości rocznicowe w Lesie Mroczkowskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.09 20:00

Siedlce: XI Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem”

więcej »
3 4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.09

Mazowsze Niepodległej

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.09 15:30

25. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.09 17:30

Kabaret SMILE w Siedlcach

więcej »
7

MIASTO SIEDLCE, 07.09

7. NIGHTSKATING SIEDLCE

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.09

Turniej siatkówki w Siedlcach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.09 12:00

III Spotkanie z Techniką i Historią

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.09

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na koncerty w ramach Dni Siedlec 2018!

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.09

Narodowe Czytanie na UPH

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 08.09

Narodowe Czytanie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.09

Zawody strażackie w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.09

Turniej siatkówki w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.09 16:00

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Siedleckiej Książnicy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.09 19:00

Siedlce: Koncert „100 szlagierów na 100-lecie”

więcej »
9

POWIAT SIEDLECKI, 09.09

Krystyna Giżowska na Dożynkach Gminy Siedlce

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 09.09

Przesmyki: Dokopiny Ziemniaka 2018

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.09

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na koncerty w ramach Dni Siedlec 2018!

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.09

Pogoń zmierzy się z Resovią

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.09 10:00

Wojska Lądowe pokażą się w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.09 19:00

100 minut polskiej muzyki filmowej w Siedlcach

więcej »
10 11

MIASTO SIEDLCE, 11.09

Nabór do Teatru Dziecięcego Dramma-Mia!

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.09 10:00

Konferencja „600-lecie miejscowości i parafii Zbuczyn”

więcej »
12

MIASTO SIEDLCE, 12.09

Sukces pisany dotacją

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.09 18:00

Wernisaż grafik Anety Pliszki

więcej »
13

MIASTO SIEDLCE, 13.09

Jesienna edycja Czwartków Lekkoatletycznych w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.09 18:00

Wernisaż Poplenerowej Wystawy Fotografii Grupy Twórczej Fotogram „Białoruś 2018”

więcej »
14

DROHICZYN, 14.09

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Serpelicach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.09 10:00

Żółkiewski dla Niepodległej

więcej »
15

MIASTO SIEDLCE, 15.09 - 16.09

Diecezjalna Pielgrzymka do Krakowa /PROGRAM/

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.09 12:00

Wypiek chleba według dawnych receptur - KONKURS

więcej »
16

POWIAT SIEDLECKI, 16.09

Wola Wodyńska: Obchody rocznicy bitwy

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 16.09 12:00

Dożynki Gminy Wiśniew w Śmiarach

więcej »
17

MIASTO SIEDLCE, 17.09

Spotkanie informacyjne z udziałem ministrem cyfryzacji w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.09

79. lat po sowieckiej napaści

więcej »
18

POWIAT SIEDLECKI, 18.09

III Spartakiada w Skórcu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.09 18:00

Wernisaż wystawy z okazji 35 - lecia działalności ZPAMiG

więcej »
19

MIASTO SIEDLCE, 19.09

Siedlce: Przerwa w dostawie ciepłej wody

więcej »
20

MIASTO SIEDLCE, 20.09

Jesienna edycja Czwartków Lekkoatletycznych w Siedlcach

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.09

Siedlce: XXVII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09

W Siedlcach będzie można zobaczyć najlepszych tancerzy i wyjątkowe spektakle

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09 16:00

Nowy mural, wykład i odznaczenia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09 18:00

Wieczór uwielbienia w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09 18:00

Siedlce: Nowy Festiwal Sztuki Tańca

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09 18:00

Rusza I edycja Nowego Festiwalu Sztuki Tańca ROZBIEG

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09 19:00

Progressive September Night - koncert Metafox i Dispelled Reality

więcej »
22

MIASTO SIEDLCE, 22.09

Zbliża się VI Zjazd Absolwentów „Elektryka”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.09

W Siedlcach będzie można zobaczyć najlepszych tancerzy i wyjątkowe spektakle

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.09

Piknik rodzinny z sercem w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.09 12:00

Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

więcej »
23

MIASTO SIEDLCE, 23.09

Odsłonięcie Pomnika Pamięci Kolejarzy Poległych na Podlasiu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.09

Siedleckie Targi Miodu /ZAPOWIEDŹ/

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.09

W Siedlcach będzie można zobaczyć najlepszych tancerzy i wyjątkowe spektakle

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.09

Rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 23.09 13:00

Święto Pieczonego Ziemniaka w Januszówce /ZAPOWIEDŹ/

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.09 15:00

Siedlce: Utrudnienia w ruchu miejskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.09 18:00

Chopin na strunach - koncert z cyklu „Swing Club na Mazowszu”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.09 19:00

„Ojciec Mateusz” na dużym ekranie w Siedlcach

więcej »
24

MIASTO SIEDLCE, 24.09

W Siedlcach będzie można zobaczyć najlepszych tancerzy i wyjątkowe spektakle

więcej »
25

MIASTO SIEDLCE, 25.09 10:00

Koncert 6. Artystycznej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Riff” Siedlce

więcej »
26 27

MIASTO SIEDLCE, 27.09

Jesienna edycja Czwartków Lekkoatletycznych w Siedlcach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 27.09 10:00

W dworze Reymontówka będzie czytana powieść „Fermenty”

więcej »
28

POWIAT SIEDLECKI, 28.09 11:00

W dworze Reymontówka będzie czytana powieść „Fermenty”

więcej »
29

MIASTO SIEDLCE, 29.09 10:00

Uroczystości rocznicowe w siedleckim katoliku

więcej »
30

MIASTO SIEDLCE, 30.09 14:00

XXIII Pokutny Marsz Różańcowy ulicami Siedlec

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 30.09 17:00

Wieczór Ballad i Romansów w wykonaniu Julii Vikman z zespołem

więcej »

Kondolencje

Najnowsze Informacje