Przeczytaj...

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

NAUKA I RELIGIA O POCHODZENIU CZŁOWIEKA Zagadnienia światopoglądowe
2011-10-26 09:22:00 Artykuł czytany 14181 razy


Był czas, kiedy głoszono teorię, że człowiek pochodzi od małpy (zob. K. Darwin: O pochodzeniu człowieka, 1871). Marksiści rozpowszechniali epitety pod adresem Kościoła jako zacofanej instytucji, która nie przyjmuje tego naukowego poglądu. Po upływie czasu sami naukowcy obalili tę teorię i podali nową, obecnie lansowaną, że człowiek i małpa pochodzą od wspólnego przodka. W dalszym ciągu twierdzenie to jest tylko hipotezą naukową, nieudowodnioną.


1. Rodowód biologiczny homo sapiens usiłuje się ustalić w oparciu o wykopaliska.

Przebieg ewolucyjnych procesów istot żywych ku człowiekowi jest przedmiotem hipotez. Najstarszą hipotezę o pochodzeniu człowieka od świata niższego stworzył Darwin. Twierdził on, na podstawie danych wykopaliskowych, że człowiek rozwinął się na tej samej drodze co zwierzęta. Według Darwina najbliższym przodkiem człowieka miały być małpy kopalne z okresu trzeciorzędu, które zmieniły tryb życia z nadrzewnego na naziemny. Motorem zmian miał być dobór naturalny i zmiana środowiska zewnętrznego.
Hipoteza Darwina nie wyjaśniła zagadnienia odrębności człowieka, nie określiła granicy między człowiekiem i małpą, nie podała także ogniw pośrednich.

Próbę uzupełnienia tej teorii podjęli neodarwiniści.

Za hipotetyczne miejsce pojawienia się człowieka przyjmuje się Australię, Amerykę Południową, Afrykę lub Azję.

Materiał dowodowy na przechodzenie z hominidae (człowiekowate) do homo (człowiek) jest niekompletny i fragmentaryczny oraz pochodzi z różnych obszarów ziemi.

Wśród uczonych brak zgodności w określeniu istoty homo; najczęściej przyjmuje się objętość mózgu (pithecantropus erectus), używanie narzędzi (homo habilis), dwunożność (australopiteki), zdolność do pracy (wg filozofii marksistowskiej).

Uczeni stwierdzają brak skamielin małpoludów, tzn. istot, które nie były ani całkowicie ludźmi ani też zupełnie zwierzętami. Bajką naukową jest twierdzenie, że pochodzimy od nich. Brak na to dowodów naukowych.

Człowiek jest gatunkiem nowym. Przyjmuje się teorię szeregów równoległych między rozwojem człowieka i małpy, gdyż brak punktu włączenia i punktu styku (J.W.G. Johnson).

Darwinizm nie uznaje tego, co Jan Paweł II nazwał „ontologicznym skokiem” między człowiekiem a resztą królestwa zwierząt. Ludzie nie są zwykłymi zwierzętami, lecz zostali stworzeni na obraz Boga (G.S. Johnston).

2. W Biblii są dwa opisy stworzenia człowieka przez Boga (zob. Rdz 1,26-31; 2, 4-7). W opisach tych nie ma żadnych teorii naukowych na temat pochodzenia człowieka, Pismo Święte bowiem nie jest księgą prawd naukowych lecz religijnych. W opisach tych jest stwierdzenie, że Pan Bóg człowieka stworzył, a czy to się dokonało w sposób bezpośredni czy pośredni, nie jest sprawą istotną.

W opisie pierwszym (Rdz 1,26-31) jest mowa o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże co do jego rozumnej duchowości. Podobieństwo cielesne jest wykluczone, gdyż Bóg nie ma ciała.
W drugim opisie (Rdz 2,4-7) nie należy brać dosłownie zdania o ulepieniu ciała człowieka „z prochu ziemi”. Przenośnią literacką jest zarówno wyrażenie o lepieniu, jak też słowa „muł ziemi”. Są to obrazy, którymi posłużył się pisarz natchniony, aby przekazać sobie współczesnym, że człowiek został stworzony przez Boga. Takich obrazów domagała się mentalność ówczesnych ludzi i ich określony poziom intelektualny. W czasach nam współczesnych z takiego obrazu potrafimy wyprowadzić właściwą treść, która brzmi: Bóg stworzył człowieka. To jest prawda, o której chce nas pouczyć Biblia.
„Osoba ludzka stworzona na obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i duchową” (Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 362).

 „Opierając się na Piśmie Świętym (Rdz 2,7) teologowie utrzymują, że przy stwarzaniu człowieka Bóg posłużył się materią już uprzednio stworzoną. Może tu chodzić o materię martwą, ale tekst ten nie wyklucza użycia przez Boga jakiegoś istniejącego już organizmu (Kard. A. Bea). Do stworzenia ciała pierwszego człowieka mógł się posłużyć Stwórca materią żywą, organiczną, w miejsce nieożywionej” (J. M. Riaza Morales).

Według niektórych teologów, jeśli człowiek pochodzi z ewolucji jakiegoś gatunku zwierzęcego, konieczne było - poza stworzeniem duszy - działanie boskie na organizm zwierzęcej natury, aby uczynić z niego byt odpowiedni do połączenia z racjonalną duszą. Mógł Stwórca wywrzeć na wybrany embrion odpowiednie ku temu działanie. Narodzony, nowy osobnik, zawdzięczałby swe cechy częściowo czynnikom dziedzicznym, a częściowo boskiej interwencji.

Inni teologowie twierdzą, że przy stworzeniu pierwszego człowieka Bóg stworzył duszę w organizmie zwierzęcym bez interwencji adaptacyjnej.

Papież Pius XII w encyklice „Humani generis” (1950 r.) nie zabrania badań nad teorią ewolucji, mającą za przedmiot pochodzenie ciała ludzkiego - „co do dusz bowiem katolicka wiara każe nam przyjąć, że są one bezpośrednio przez Boga stworzone” (tamże, n.36). Stanowisko to podtrzymał Paweł VI w swej alokucji w 1966 roku oraz Jan Paweł II w r. 1996.

3. Uczeni twierdzą, że rozumność człowieka jest zdolnością wykraczającą poza materialność mózgu. Jest to dar nie materii, lecz Stwórcy (F. Facchini – paleontolog włoski, J. C. Polkinghorne - fizyk brytyjski, M. Heller - fizyk polski; więcej na ten temat w publikacji: „Co ze światopoglądem naukowym?”). Rozumność duszy ludzkiej jest cechą charakterystyczną gatunku Homo sapiens.

„Człowiek jest zarazem owocem ewolucji i działania Stwórcy, lecz w inny sposób niż wszystkie pozostałe stworzenia na Ziemi, mianowicie ze względu na posiadaną duszę, która nie może brać swojego początku z możliwości stwórczych materii” (F. Facchini).

„Ciało człowieka jest ciałem ludzkim dlatego, że jest ożywione przez duszę duchową” (KKK, n. 364). „Dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim; duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę” (KKK, 365). Jest to natura ludzka.

Dusza ludzka jest nieśmiertelna (zob. Mdr 3, 1-4; Mt 10, 28; Łk 16, 19-31; Dz 7, 59; 2 Kor 5, 1; Jk 1, 21).
„Większość zagadek związanych z ewolucją człowieka pozostaje nie rozwiązana... Niewykluczone, że - jak to już bywało w przeszłości - uczeni mylą się właśnie w tych sprawach, co do których są najbardziej pewni. Nasze wyobrażenia o rozwoju gatunku ludzkiego opierają się często na danych bardzo wątpliwych” –pisze Sherwood L. Washburn, antropolog z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii.

Powyższą wątpliwość potwierdza wykopalisko z r. 2010 szczątków najstarszego przedstawiciela naszego gatunku Homo sapiens. Izraelscy archeolodzy ogłosili, że są to szczątki człowieka o 200.000 lat starsze niż dotychczas podawane przez naukowców. W jaskini Quassem, na terenie obecnego Izraela, odkryto szczątki człowieka, być może anatomicznie współczesnego, sprzed 400.000 lat.

Dotychczas dominującą teorią ewolucji jest tzw. teoria „pożegnania z Afryką”. Według niej nasz gatunek wyewoluował w Afryce ok. 200.000 lat temu, a następnie stopniowo rozprzestrzenił się po całym globie, wypierając zastane tam inne gatunki człowieka, np. neandertalczyków czy odkrytych niedawno denisowian.

Badania morfologiczne zębów ze szczątków człowieka odkrytego w XXI wieku wskazują, że ich właścicielem był człowiek anatomicznie współczesny.

Tym samym dotychczasowe hipotezy na temat pochodzenia człowieka stają pod znakiem zapytania (PR, TVP, Internet). A może już legły w gruzach?

Oczekujemy na ustosunkowanie się uczonych w tej sprawie. Milczenie może mieć swoją wymowę: „ Qui tacet, consentire videtur”.

4. Człowiek nie zawsze istniał, ale uczeni nie są w stanie ustalić, kiedy się pojawił. Biblia umieszcza go w szóstym dniu stworzenia (zob. Rodz 1,27), czego nie należy rozumieć dosłownie.
„Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył” (Rdz 1, 27).

Stworzenie człowieka było ukoronowaniem dzieła stwórczego Boga (zob. KKK, n. 343).
„Pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy, jest on jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Tylko człowiek jest wezwany do uczestnictwa w życiu Bożym przez poznanie i miłość. Został stworzony w tym celu i to stanowi podstawową rację jego godności” (KKK, 356).

„Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać” (KKK, 357).

I dał Bóg człowiekowi władzę nad wszystkimi stworzeniami i nad całą ziemią (zob. Rdz 1,28).
I za to należy się Panu - Bogu Stwórcy od człowieka cześć, uwielbienie i miłość. „Bóg wszystko stworzył dla człowieka, ale on został stworzony, aby służyć Bogu, poznać i kochać Go” (KKK, 358).

5. Skoro doszliśmy do takich wniosków należałoby, za przykładem Franciszka Karpińskiego - poety z XVIII wieku, zwrócić się do Boga w modlitwie:

„Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki:
Bądź pochwalon Boże wielki.
A człowiek, który bez miary
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemużby Cię nie chwalił.
Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie
I szukam Go koło siebie”.

P.S. Prześledziliśmy pokrótce, w oparciu o najnowszą literaturę, kilka podstawowych zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, bazującego na wiedzy nauk empirycznych, filozoficznych i teologicznych. Uzupełniliśmy je prawdami wiary podanymi przez Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła. Mogliśmy skonfrontować ze sobą, co na poszczególne tematy (powstanie Wszechświata, życia na Ziemi i pochodzenia człowieka) mówi nauka i religia, a także wyciągnąć wnioski.
Na światopogląd katolicki składa się wiara religijna, wiedza filozoficzna i naukowa (element ontologiczny światopoglądu) oraz wynikające stąd normy postępowania moralnego (element aksjologiczny).
Do całości omawianych przez nas zagadnień światopoglądowych pozostał ostatni element - etyka.

Ks. dr Stanisław Kisiel
Siedlce, dn. 18 października 2011 r.

LITERATURA:


Pius XII: Encyklika „Humani generis”. Watykan 1950; Z. Alszeghy: Ewolucjonizm a Urząd Nauczycielski Kościoła. „Concilium” 1969, s. 276-280; M. F. Niestruch: Pochodzenie człowieka. Warszawa 1974; Encyklopedia Katolicka. Lublin 1979. Tom 3, s. 881-920; Jan Paweł II: Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Watykan 1987; J.W.G. Johnson: Na bezdrożach teorii ewolucji. Warszawa-Struga 1989; C. A Villee i inni: Biologia. Wyd. 2. Warszawa 1998, s. 476-484; J.M. Riaza Morales: Kościół i nauka. Kraków 2003; E. Bone: Bóg, niepotrzebna hipoteza? Kraków 2004; Z. J. Kijas: Początki świata i człowieka. Kraków 2004; R. J. Berry: Bóg i biolog. Wiara a nauki przyrodnicze. Kraków 2005; G. S. Johnston: Czy Darwin miał rację? Katolicy a teoria ewolucji. Kraków 2005; F. Facchini: Przygoda człowieka. Przypadek czy stworzenie. Kraków 2008; M. Heller: Podglądanie Wszechświata. Kraków 2008; J. C. Polkinghorne: Nauka i stworzenie. Poszukiwanie zrozumienia. Kraków 2008; F. Euvé: Darwin i chrześcijaństwo. Kraków 2010.
wykop

Komentarze

 • N.N.
  2020-08-08 10:33:06

  arrow

  Temat ten jest szeroko omówiony w książce "Kościół wierzący w naukę Chrystusa", Wyd. Bonus Liber 2019, str. 83-89. Warto skorzystać z tego.

 • ESKIMOS
  2020-08-06 18:21:34

  arrow

  Uwaga dla Tomka:
  Biblijne teksty zostały spisane w latach 70-100 naszej ery w języku greckim ( koine).
  O odruchach bezwarunkowych ( np odruchu chwytnym) można dyskutować podrzucając odruch np krztusny u człowieka i u psa- to nie znaczy że teraz mamy szukać człekopsa.
  O innych nie wspomnę.
  Może jeszcze para oczu świadczy o tym, że jesteśmy jeżykami?

 • Także do...
  2020-05-08 10:39:00

  arrow

  Ot i mamy antyklerykałów, którzy w XXI. wieku odmawiają Kościołowi udziału w życiu naukowym. Chętnie zamknęliby duchownych tylko w zakrystii. Zapomnieli, że to właśnie z ich grona wyszli wielcy naukowcy ona skalę światową: Mikołaj Kopernik - autor teorii układu heliocentrycznego, Lemaitre - twórca teorii Wielkiego Wybuchu, nie mówiąc już o wielu, wielu innych. Warto zapoznać się z historią dokładniej, a nie bazować tylko na Darwinie.

 • do Darwinisty
  2020-05-02 19:06:36

  arrow

  Jesteś, Darku, głęboko wierzącym w Darwina i jego teorię. Naukowcy już dawno zakwestionowali ją. Przeczytaj uważnie polecanego już autora Johna Lennoxa: "Czy nauka pogrzebała Boga? Zderzenie Światopoglądów", Poznań 2018.
  Co nas różni ze sobą? Wiara: Ty wierzysz w nierozumną materię jako pierwszą przyczynę wszystkiego, a ja w rozumnego Ducha. Kto z nas ma rację? Poczytaj sobie! To zrobi Ci dobrze!

 • Darwinista
  2020-03-06 11:42:12

  arrow

  Witam
  Czy racjonalnym nie jest uznać że ludzie jako istoty wyższe są wytworem ewolucji. Jeżeli uznać że są wytworem boga to jak wytłumaczyć istnienie innych hominidów w postaci np neandertalczyka, który egzystował na naszej planecie razem z człowiekiem rozumnym i o dziwo jak ostano można posłyszeć nauka nie wyklucza że człowiek rozumny krzyżował się z silniejszym kuzynem. Drodzy państwo, przez szacunek do państwa i państwa wiary ale czy nie lepiej zająć się abstrakcyjnym pojęciem boga oraz utrwalaniu dogmatów i prawa kościelnego wraz z chrześcijańską kulturą a naturę i ewolucję zostawić nauce, to dobrze zrobi kościołowi...

 • Czyt.
  2020-01-16 09:45:22

  arrow

  Wszystkim "Tomaszom" polecam nowe wydanie książki "Kościół wierzący w naukę Chrystusa. Materiały na katechezy dla młodzieży licealnej i dorosłych o tematyce światopoglądowej, dogmatycznej, eklezjologicznej i o sektach", Wyd. Bonus Liber 2019, stron 350. Oparta jest na najnowszej literaturze.
  Polecam ją także wszystkim Czytelnikom zainteresowanym sprawami wiary.
  Podkreślam, że część I omawia szeroko wszystkie zagadnienia światopoglądowe - dostarcza więcej informacji niż możemy znaleźć w Internecie.

 • S. K.
  2018-07-30 13:04:36

  arrow

  Obydwu dyskutantom i wszystkim zainteresowanym polecam publikację profesora Uniwersytetu w Oksfordzie, który nie ma nic wspólnego z hierarchią Kościoła katolickiego, Johna C. Lennoxa pt.: "Czy nauka pogrzebała Boga? Zderzenie światopoglądów", Poznań 2018. Warto ją przestudiować!

 • wprost
  2018-07-30 10:09:09

  arrow

  Logika zwyczajnego człowieka będzie zawsze się różniła od logiki władz KK.Bo zwyczajny człowiek,aby odwazyć się na jakikolwiek osąd,będzie targany wątpliwościami jakie napotyka w codziennym zyciu.Dostojnicy Kościelni będą zawsze ukierunkowani nakreślonym schematem religii.
  Tomaszu...ja też Twój komentarz przeczytałam i ...ciagle widzę korytarz wypełniony przestrzenią.Bo gdybysmy wszystko chcieli wiedzieć o powstaniu ziemi i zycia na ziemi,,jakież to byłoby proste i oczywiste.

 • Odpowiedź
  2018-02-08 14:04:58

  arrow

  Nie zamierzam, Tomaszu, obalać Twojej wiary w to co napisałeś. Przeczytaj to sam - to jest głęboka wiara, przewyższająca wiarę chrześcijańską.
  Kościół nie odrzuca zdobyczy wiedzy naukowej, owszem - chętnie je przyjmuje, o ile są to już udowodnione fakty a nie tylko przypuszczenia. Pod tym względem jesteś "do tyłu". Najwięksi uczeni (np. Einstein) byli wierzący w Boga. Św. Jan Paweł II napisał: "Wiara i wiedza są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy"(Fides et ratio).
  A nauka w roku 2017 obaliła dotychczasową teorię ewolucji człowieka, którą podawano w podręcznikach szkolnych jako prawdę naukową. Uczeni udowodnili, że ewolucja ta rozpoczęła się 7,2 mln lat temu na terenach obecnego Izraela, a nie Australii i poszła na Afrykę. I Kościół tego nie odrzuca, bo to jest dziedzina wiedzy naukowej, a nie wiary. A Ty mieszasz wszystko ze sobą i dziwisz się, że coś jest nie tak. Prawdziwy naukowiec nie jest "rozparzeńcem", który się zachwyca "nowinkami" naukowymi, ale cierpliwie czeka na ich weryfikację naukową.
  Ale stwierdzam u Ciebie oznaki myślenia. To dobrze, bo myślenie prowadzi do odkrycia prawdy, której Kościół nie odrzuca, owszem zachęca do poszukiwania jej.
  I życzę Ci, żebyś się dokształcał w tej dziedzinie. Po każdej mojej publikacji masz podaną literaturę, sięgnij po nią. Ona pomoże Ci pogodzić naukę z wiarą, które nie są sprzeczne ze sobą. Każda z nich ma swój zakres i pole działania. Jedna nie eliminuje drugiej, lecz wzajemnie się uzupełniają. Rozum nie jest w stanie wszystkiego pojąć, dlatego potrzebuje uzupełnienia wiary: "Zuchwali wierzą, że wiedzą, a rozumni wiedzą, że wierzą" (P.Chauchard). Do której kategorii chcesz się zaliczyć?

 • Tomasz
  2018-01-08 14:38:44

  arrow

  Z Biblią jest kilka problemów. Wymienię dwa.

  1. Po raz pierwszy została spisana blisko 400 lat po umownych narodzinach Jezusa. Wcześniej podlegała wyłącznie przekazowi ustnemu - taki kilkusetletni głuchy telefon - każdy, kto w dzieciństwie się w to bawił, wie jakie są efekty. Abstrahując od faktu, że jedynym namaszczonym redaktorem Biblii był Kościół Katolicki, pod groźbą kary do śmierci włącznie (szerzenie treści niewygodnej dla KK = herezja).

  2. Przy próbie weryfikacji jakiegokolwiek zapisu Biblii pojawia się niezmiennie "Nie należy tego traktować dosłownie" - ja się pytam DLACZEGO? Dlaczego słowo boże podlega interpretacji ludzkiej? Czy słowo boże z założenia nie jest doskonałe? Jeżeli wierzymy że Biblia to słowo boże i jest napisane "na obraz i podobieństwo" to obraźliwym dla boga jest założenie, że zapomniał dodać ".. pod względem duchowym".

  Niestety wady logiczne Biblii świadczą że została spisana przez ułomne istoty jakimi są ludzie. Bóg nie popełnia błędów, z założenia. Z drugiej strony literalne traktowanie Biblii prowadzi do absurdów, jak w nurcie kreacjonistów którzy m.in. twierdzą że świat istnieje 6000...10000 lat (wyliczone na podstawie opisu pokoleń) a wszyscy ludzie pochodzą z kazirodczego związku Ewy i jej synów.

  Oczywiście wierzyć można we wszystko, byle tej wiary siłą nie narzucać innym oraz dopuszczać że jest się w błędzie. Każda osoba wierząca agresywnie reaguje na taką propozycję, tymczasem warto sobie zadać pytanie czym różni się wiara od wiedzy i uświadomić sobie że są to pojęcia wykluczające się. W skrócie - wiara nie czyni faktu, a wiedza opiera się o fakty nie założenia.

  Co do pochodzenia od małpy to jest bardzo duże uproszczenie świadczące o ignorancji. Jako naczelni mamy wspólnych przodków z obecnie żyjącymi człekokształtnymi - absolutnie nie pochodzimy od nich. Dowody na ten fakt nosimy w sobie - są to atawizmy jak kość ogonowa, gęsia skórka
  - służy stroszeniu sierści, której nie mamy czy też odruch chwytny u niemowląt (niemowlęta małp mają identyczny odruch, służy do trzymania się sierści matki - po co on u ludzi, skoro kobiety sierści nie posiadają).

  Jestem świadom że ten komentarz przeczyta tylko autor/moderator i natychmiast go usunie. Jest to znamienne - trzeba usunąć analogicznie, jak kościół usuwał niewygodne zapisy z Biblii.

  Wiem też, że dialog z fanatykiem (czyli osobą nie odróżniającą wiedzy od wiary) najczęściej jest bezcelowy - nie mniej wiedzę trzeba szerzyć, to służy rozwojowi gatunku. Może skłoni autora do zastanowienia się na kwestiami które poruszyłem. Nie oczekuję wiary, oczekuję zastanowienia i pokory głoszonej przez katolicyzm - czyli dopuszczenia, że się jest istotą omylną.

  PS
  Nie wykluczam istnienia Boga czy innych bogów, jednak wierzę że nie istnieją. Nie mam w tym żadnego interesu, obiecanego życia wiecznego czy innej eterycznej nagrody - jest to czysta wiara płynąca ze środka.

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.

foto

Co odróżnia poduszkę ortopedyczną Sleepmed by Hilding...
2020-09-22 11:25:19 Kategoria:

Dowiedz się, jakie zalety ma poduszka ortopedyczna i dlaczego warto w nią zainwestować.

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę podczas wypożyczania samochodu?
2020-09-18 11:50:38 Kategoria:

Wiele sytuacji w życiu zmusza nas, by wynająć samochód. Powodem może być opłakany stan własnego auta po wypadku lub też po prostu chęć odbycia dalekiej wycieczki bez...

więcej »
foto

Botki do spódnicy - Podpowiadamy jakie wybrać
2020-09-18 11:42:08 Kategoria:

Botki znane są w modzie damskiej od końca XIX wieku. Panie już wtedy nosiły botki na płaskiej podeszwie lub sznurowane, a w kolejnych dekadach obuwie to przeszło...

więcej »
foto

Farmaceuta to nie tylko sprzedawca leków
2020-09-14 14:12:39 Kategoria:

Najbardziej w ostatnim czasie popularne sklepy? Chyba można zaryzykować twierdzenie, że apteki. I o ile oczywiście nie powinno się spłaszczać pojęcia samej apteki do...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Tydzień z nową płytą Kasi Cerekwickiej w Radiu Podlasie
2020-09-22 10:38:38 Kategoria:

Po pięciu latach przerwy Kasia Cerekwicka wydała najbardziej osobisty album w swojej karierze zatytułowany „Pod skórą".

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoWrzesień 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

ŁUKÓW, 01.09

Łuków: obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

więcej »
2 3

MIASTO SIEDLCE, 03.09

Mecz piłki nożnej: 18 Dywizja Zmechanizowana vs. Urząd Miasta Siedlce

więcej »
4

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 04.09

Mistrzostwa Polski AZS w podnoszeniu ciężarów w Białej Podlaskiej

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 04.09

Mistrzostwa Polski U23 w Białej Podlaskiej

więcej »

ŁUKÓW, 04.09

Powiat łukowski: Myśleć sercem – Papieskie inspiracje

więcej »

GARWOLIN, 04.09

Czytanie „Balladyny” na żelechowskim rynku

więcej »

GARWOLIN, 04.09

Powiat garwoliński: Narodowe Czytanie z „Balladyną” w roli głównej

więcej »
5

MIĘDZYRZEC, 05.09

Zawodnik z Międzyrzeca Podlaskiego wystąpi podczas gali HFO: Nowe Rozdanie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.09

Indywidualne Mistrzostwa Siedlec Amatorów Tenisa Ziemnego im. Marka Gutha

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.09

Diecezjalne spotkanie z katechetami świeckimi i zakonnymi

więcej »

MIŃSK MAZ., 05.09

Narodowe Czytanie w Dobrem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.09

Siedlce: Święto 18 Dywizji Zmechanizowanej

więcej »

DROHICZYN, 05.09

Wojownicy Maryi w Drohiczynie – zaproszenie tylko dla mężczyzn

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.09

Czytanie „Balladyny” w Siedleckiej Książnicy

więcej »

SIEMIATYCZE, 05.09

Charytatywny maraton - Zumba i fitness dla Kubusia

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 05.09

Biała Podlaska: Narodowe Czytanie 2020 on-line

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 05.09

Narodowe Czytanie w Zbuczynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.09

Narodowe Czytanie na UPH

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 05.09

Mistrzostwa Polski U23 w Białej Podlaskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.09

Pogoń zagra ze Stalą

więcej »

ŁUKÓW, 05.09

„Balladyna” w Woli Okrzejskiej

więcej »

ŁOSICE, 05.09 10:00

Przeczytają w parku fragmenty „Balladyny”

więcej »
6

GARWOLIN, 06.09

81. rocznica bombardowania Garwolina

więcej »

ŁUKÓW, 06.09

Dzień Zdrowia dla Łukowa

więcej »

MIĘDZYRZEC, 06.09

Wiktoria 1920 - wystaw w Gminie Międzyrzec Podlaski

więcej »

ŁUKÓW, 06.09

Łuków: biegi im. księdza Brzóski

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.09

Indywidualne Mistrzostwa Siedlec Amatorów Tenisa Ziemnego im. Marka Gutha

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.09

Organy Miasta Siedlce - promocja płyty i książki

więcej »
7

ŁUKÓW, 07.09

Słuchacze łukowskiego UTW rozpoczynają nowy rok akademicki

więcej »

ŁUKÓW, 07.09

Łuków: poświęcenia odnowionych mogił żołnierzy Wojska Polskiego

więcej »
8

GARWOLIN, 08.09

81. rocznica bombardowania Garwolina

więcej »

ŁUKÓW, 08.09 12:00

Diecezjalne Dożynki w Woli Gułowskiej /ZAPOWIEDŹ/

więcej »
9

ŁUKÓW, 09.09

Ruszył nabór do sekcji pięściarskiej ŁKS Orlęta Łuków

więcej »
10 11

MIASTO SIEDLCE, 11.09

Oaza Ewangelizacyjna i wieczór uwielbienia

więcej »

RADZYŃ, 11.09

Rekolekcje Maryjne w Siedlanowie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.09

Połoski: Modlitwy przez wstawiennictwo św. Peregryna o cud uzdrowienia dla chorych

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.09

JUBILEUSZOWY 10. NIGHTSKATING SIEDLCE

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.09

Siedlce: Weekend bez nudy!

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.09

Droga Krzyżowa z Dąbrówki Stany do Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu

więcej »
12

MIASTO SIEDLCE, 12.09

Siedlce: Weekend bez nudy!

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.09

Sprzątanie dna siedleckiego zalewu i plaży

więcej »

MIŃSK MAZ., 12.09

Tenisiści powalczą o puchar burmistrza

więcej »

MIŃSK MAZ., 12.09

Tenisiści powalczą o puchar burmistrza

więcej »

MIĘDZYRZEC, 12.09

Turniej piłki siatkowej o puchar burmistrza miasta

więcej »

SIEMIATYCZE, 12.09

Fit spotkanie w Siemiatyczach – zdrowa i aktywna kobieta

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.09

Festiwal pierogów dla Antosi

więcej »

POWIAT BIALSKI, 12.09

10. Rajd Rowerowy szlakiem J.I. Kraszewskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.09

Mecz pożegnalny Mateusza Bala

więcej »

RADZYŃ, 12.09

Rekolekcje Maryjne w Siedlanowie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 12.09

Terespol: Rekonstrukcja bitwy z 1920 r.

więcej »

DROHICZYN, 12.09

Zaczęło się 17 września – inscenizacja wywózek na Syberię

więcej »
13

MIASTO SIEDLCE, 13.09

Siedlce: Weekend bez nudy!

więcej »

ŁUKÓW, 13.09

Stanin: odsłonięcie pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską

więcej »

POWIAT BIALSKI, 13.09

Polak z Wyboru - Żołnierz z Powołania. Projekt ku czci generała Franciszka Krajowskiego

więcej »

ŁOSICE, 13.09

Kulturalna niedziela w Niemojkach

więcej »

DROHICZYN, 13.09

Gmina Drohiczyn: widowiskowa rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 13.09

Biegowe święto w Białej Podlaskiej

więcej »
14

GARWOLIN, 14.09

Miętne: spotkanie historyczne w „Dworku”

więcej »
15 16

MIASTO SIEDLCE, 16.09

Oaza Ewangelizacyjna i wieczór uwielbienia

więcej »
17

SOKOŁÓW, 17.09

Tony Halik. Tu byłem - w Kinie Sokół

więcej »
18

KRAJ, 18.09

Zaproszenie na XXVIII Konferencję SKOK online

więcej »

POWIAT BIALSKI, 18.09 21:00

Kolejne Nocne Czuwanie Młodych w Kodniu

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.09

„Arti sentemo” zagra w Łukowie

więcej »

DROHICZYN, 19.09

W Drohiczynie odbędą się warsztaty „Tata i córka”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.09

Oaza Ewangelizacyjna i wieczór uwielbienia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.09

Rowerowe zawody crossowe

więcej »

SIEMIATYCZE, 19.09

Weekend w gminie Mielnik – biesiada, święto ziemniaka i wystawa

więcej »

ŁUKÓW, 19.09

Łuków: turniej szachowy na pożegnanie wakacji

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.09

BIEG OGIŃSKIEJ

więcej »

ŁUKÓW, 19.09

Łuków: Bezpieczny Peleton 2020

więcej »

MIĘDZYRZEC, 19.09

Galeria ES zaprasza na wernisaż

więcej »

POWIAT BIALSKI, 19.09 09:00 - 19.09 14:00

Akcja poboru krwi w Piszczacu

więcej »
20

ŁUKÓW, 20.09

Pchli Targ w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.09

Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny na trasie Siedlce - Pruszyn

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.09

Siedlce: Rajd Rowerowy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.09

Swing Club na Mazowszu

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 20.09

Biesiada w Skórcu

więcej »

GARWOLIN, 20.09

Dożynki powiatowo-gminne w Górkach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.09

Swing Club na Mazowszu. Koncert zespołu Enerjazzer

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.09

Weekend w gminie Mielnik – biesiada, święto ziemniaka i wystawa

więcej »

KRAJ, 20.09 11:00

Uroczystości odpustowe w Krakowie - Mogile. Transmisja w Katolickim Radiu Podlasie

więcej »
21 22

MIASTO SIEDLCE, 22.09

Msza św. i konferencja dla kobiet

więcej »

WĘGRÓW, 22.09

78. rocznica zagłady węgrowskich Żydów

więcej »
23

MIASTO SIEDLCE, 23.09

Malarstwo Moniki Wojciechowskiej w Galerii Teatralnej

więcej »
24

MIASTO SIEDLCE, 24.09

Zawody im. Henryka Jakimiaka

więcej »
25 26

RADZYŃ, 26.09

II koncert XXXVII Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 26.09

W Drohiczynie odbędzie się 1. Dzień Kajakarza

więcej »
27

POWIAT SIEDLECKI, 27.09

XIII Turniej Szachowy o Puchar Lata

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 27.09

Zapaśniczy memoriał braci Strusów

więcej »
28 29 30

Najnowsze Informacje