R E K L A M A


KOŚCIÓŁ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Jubileusze Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego
2011-06-07 22:24:00 Artykuł czytany 3420 razy


W poniedziałek 6 czerwca minęła 40. rocznica przyjęcia święceń kapłańskich przez J.E. Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Natomiast we wtorek, 7 czerwca -  9-ta rocznica Ingresu Księdza Biskupa.


Z tej racji we wtorek wieczorem w Katedrze siedleckiej została odprawiona Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy Bogu za dar posługi naszego Pasterza pośród nas.

AI/Siedlce[EŁ]

Biskup Zbigniew Kiernikowski od dziewięciu lat pracuje w diecezji siedleckiej, w tym czasie uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach i spotkał się z tysiącami wiernych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przypominających niektóre spośród tych wydarzeń.
Zobacz zdjęcia w większym formacie.-----------------------------------------------------------------------------
ŻYCIORYS

Biskup Siedlecki dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK Urodził się 2 lipca 1946 r. w Szamarzewie, jako syn Edmunda i Mieczysławy z d. Furmaniak. W latach 1953-1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szamarzewie. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, gdzie w roku 1964 uzyskał maturę. Po maturze rozpoczął stu-dia na Politechnice Poznańskiej. Po zaliczeniu pierwszego roku wstąpił do Prymasowskie-go Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie odbył studia filozoficzne w latach 1965-1967, a następnie teologiczne, z uzyskanym absolutorium w 1970 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1971 r. Następnie pracował przez jeden rok w parafii Trzemeszno k. Gniezna. W 1972 r. został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie w 1976 r. uzyskał licencjat in re biblica, a na-stępnie przygotował rozprawę doktorską nt.: La crescita della comunità – corpo di Cristo. L’identità e il dinamismo della vita cristiana rispecchiate nella dinamica del testo della Lettera ai Colossesi, którą obronił w 1981 roku i po wypełnieniu wszystkich przepisanych prawem wymogów, 27 grudnia 1983 r. uzyskałem tytuł doktora nauk biblijnych.

Od października 1981 r. rozpoczął pracę w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie jako wykładowca homiletyki i przedmiotów biblijnych: Wstęp do Pisma św. Nowego Testamentu, List do Filemona, List do Rzymian, Św. Paweł – życie, działalność, teologia. W tym czasie pełnił funkcje prefekta studiów (lata 1981/82) i wicerektora (1982-1986).

W latach 1982-1986 podjął także wykłady w Wyższym Seminarium Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy z zakresu Ewangelii, Pism św. Pawła i Dziejów Apostolskich, a w latach 1983-1986 wykłady z zakresu Ewangelii, św. Pawła i Apokalipsy na Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Gnieźnie i w Bydgoszczy. W tym czasie prowadził również kursy biblijne w ramach formacji permanentnej kapłanów (Pisma Pawłowe i Apokalipsa) oraz w ramach formacji sióstr zakonnych (wybrane tematy biblijne o charakterze formacyjno-duchowym).

Od jesieni 1986 r., decyzją J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa, ówczesnego Arcy-biskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, został przeniesiony do Rzymu w celu podjęcia pracy w Papieskim Instytucie Polskim – najpierw jako wicerektor, a od 1 października 1987 r. jako rektor. Po objęciu stanowiska rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie kontynuował wykłady w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie – każdego roku w wymiarze jednego kursu semestralnego (ponad 20 godz.) w skondensowanym czasie. Oprócz tego rozpoczął pracę dydaktyczną w Rzymie.
Od października 1987 r. podjął wykłady zlecone najpierw w Instytucie Katechezy Misyjnej przy Pontificia Università Urbaniana, a później na Wydziale Misjologii i Teologii tejże Uczelni, gdzie uczył do 2002 roku. Z ramienia Urbanium trzykrotnie brał udział w prowadzeniu kursów dla katechistów w Catechist Training Institute w Castries na Karaibach (Saint Lucia).

Na Pontificia Università Urbaniana (Istituto di Catechesi Missionaria) pod jego kierownictwem studenci napisali ok. 30 prac bakalaureatu (30-50 stron maszynopisu). Nie prowadził prac do licencjatu i do doktoratu, gdyż – ze względów czasowych (funkcja rek-tora Instytutu Polskiego) – na tych uczelniach był zatrudniony jako invitato lub incaricato. Uczestniczył natomiast w pracach komisji egzaminacyjnej do licencjatu i jako trzeci recenzent rozprawy doktorskiej.

W latach 1991-2005 prowadził wykłady na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”. Były to dwa kursy alternatywne: 1. Il kerigma e l’impegno morale cristiano; 2. Il carattere battesimale della vita cristiana.

Widząc potrzebę systematycznej refleksji nad statusem studenta, szczególnie podczas takich studiów, jakimi są studia rzymskie, podjął organizowanie sympozjów w Papieskim Instytucie Polskim. Były one pojęte jako systematyczna refleksja nad poszczególnymi aspektami życia studenta-kapłana. Odbyło się pięć takich sympozjów. Materiały z dwóch pierwszych zostały opublikowane w zainicjowanej przeze niego serii „Papieski Instytut Polski w Rzymie. Historia i współczesność”.

Przez wiele lat wygłaszał cykle konferencji w Radio Watykańskim. Ich tematy były związane z bieżącą problematyką podejmowaną w Kościele powszechnym: Eucharystia – 1992; Śladami Jezusa – 1993; Małżeństwo i rodzina – 1994; Jezus Chrystus – 1997; Duch Święty – 1998; Bóg Ojciec – 1999.

Od 1993 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Evangelium und Kultur. e.V., z siedzibą w Koblenz (Niemcy), które zostało założone przez śp. Prof. F. Lentzen-Deis’a S.J. (moderatora jego rozprawy doktorskiej). Stowarzyszenie powstało z grona jego uczniów i przyjaciół w celu promocji nauk biblijnych, szczególnie na terenie Ameryki Łacińskiej, drogą komentarzy, zwłaszcza do ksiąg Nowego Testamentu, odpowiednio dostosowanych do warunków i potrzeb współczesnego człowieka. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością wydawniczą (powstało kilka pozycji książkowych, stosujących metodę proponowaną przez śp. prof. F. Lentzen-Deis’a) i prowadzi seminaria naukowe i posiedzenia konsultacyjne w różnych miejscach Europy (Koblenz, Mainz, Gniezno, Anagni, Lizbona, Bresanone, Mediolan i in.).

W roku 2000 uzyskał nostryfikację licencjatu i doktoratu na UKSW w Warszawie, a w roku 2001 na tymże Uniwersytecie uzyskał habilitację, która została zatwierdzona przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną 25 czerwca 2001 r. Od 1 października 2001 r. jest zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK.

W dniu 28 marca 2002 r. został mianowany biskupem siedleckim i przeniósł się z Rzymu do Siedlec, kontynuując zajęcia na UMK. Jako biskup był członkiem Komisji ds. (Formacji) Duchowieństwa, a obecnie jest członkiem Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Brał również udział w pracach dwóch Synodów Biskupów w Watykanie (nt. „Eucharystia w życiu i misji Kościoła – w październiku 2005 r.; Słowo Boże w życiu i misji Kościoła – w październiku 2008 r.).

W dniu 25 lutego 2003 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UMK. W tym okresie prowadził i prowadzi nadal zajęcia na Wydziale Teologicznym UMK.
Bp Kiernikowski na UMK w Toruniu otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody: nagrody za książki Dobra Nowina dla grzesznika, Pelplin 2004 oraz Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Cz. I., Warszawa-Siedlce 2004; wyróżnienie Rektora UMK za zaangażowanie i przygotowanie uroczystości wręczenia tytułu doktoratu honoris causa UMK Ojcu św. Janowi Pawłowi II (7 grudnia 2004); nagrodę Rektora UMK stopnia III (18 listo-pada 2005).
Otrzymał również medal honorowy za zasługi dla Siedleckiego Towarzystwa Naukowego z okazji jubileuszu 15-lecia STN (14 stycznia 2009) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i naukowej oraz za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury (Siedlce, 26 marca 2009).

Był promotorem pracy doktorskiej ks. T. Tułodzieckiego, przedstawionej i obronionej na UMK w 2003 r. Kilkakrotnie byłem recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych: Ks. A. Posadzy, doktorat – nostryfikacja UKSW, Wydział Teologiczny 2005; dr B. Górka, Habilitacja, UJ 2005; ks. K. Dąbrowski CSMA, doktorat, UKSW 2006; ks. dr D. Kotecki, habilitacja, UKSW 2006; ks. M. Czubak, doktorat, UMK 2011.
Przygotował również recenzje wydawnicze, m.in.: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, B. Górka, „Inicjacja w życie wieczne w Ewangelii Jana” (rozprawa habilitacyjna); Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM), Kraków, B. Górka, „Biblia i cywilizacja Boga”.

Jest członkiem Rady Naukowej czasopism: „Teologia i człowiek” (red. nauk. ks. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. UMK) i „Teologiczne Studia Siedleckie”.

Od 2002 r. prowadzi wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, podlegającym Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W latach 2003-2006 miał zajęcia zlecone na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), w Instytucie Filologii Polskiej z zakresu literatury i biblistyki.

Z jego znacznym udziałem został wydany „Katechizm siedlecki”, do powstania którego przyczynił się w sposób merytoryczny i formalny.

Działalność naukowa bp. Kiernikowskiego obejmuje także publikacje – zarówno książkowe jak i artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach oraz organizację i udział w różnych konferencjach naukowych, sympozjach i kongresach. Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich od 2004 r.

W 1985 r., we współpracy z ks. Alfredem Cholewińskim S.J., podjął zadanie prze-kładu wstępów i przypisów Biblii Jerozolimskiej dostosowanych do tekstu Biblii Tysiąclecia. Ks. Cholewiński dokonał tłumaczenia większości przypisów i wstępów odnoszących się do Starego Testamentu, bp Kiernikowski natomiast – Nowego Testamentu. Po śmierci ks. Cholewińskiego przejął także redakcję całości. Do dokończenia opracowania ST zostały włączone jeszcze inne osoby. Owocem tych prac było wydanie w 2006 r. Biblii Jerozo-limskiej w języku polskim.

Pasterz Kościoła Siedleckiego od lat kleryckich jest zaangażowany w ruchy odnowy Kościoła. Już w latach 60. XX w. brał udział w rekolekcjach oazowych prowadzonych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Podczas studiów w Rzymie spotkał się z Drogą Neokatechumenalną i przeszedł całą tę formację. W Rzymie i w Polsce uczestniczył w ekipach ewangelizacyjnych głoszących katechezy prowadzące do powstawania wspólnot neokatechumenalnych, których członkowie przeżywają katechumenat po-chrzcielny.

To doświadczenie ma swoje odbicie w jego umiejętności zastosowania wiedzy teologicznej i biblijnej w praktyce pastoralnej, co w dużej mierze odzwierciedla się również w jego publikacjach. Jako biskup diecezji w działaniu pasterskim przywiązuje wielką wagę do formacji inicjacyjnej, liturgicznej i mistagogicznej. Prowadzi regularnie celebracje sło-wa Bożego, głosi katechezy kerygmatyczne i mistagogiczne do różnych grup wiernych. Jest autorem programu duszpasterskiego diecezji siedleckiej „Chrzest w życiu immisji Kościoła” opartego na biblijnej historii zbawienia.

ks. Mateusz Czubak


wykop


 

Liturgia Dnia


foto

WYGODNIE, STYLOWO, PRAKTYCZNIE
2019-01-17 14:47:00 Kategoria:

Firma Bamar to polski producent odzieży dziecięcej i niemowlęcej. Została założona w 1998 roku. Marka Nicol powstała w 2009 roku i jest już dobrze znana rodzicom i...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoStyczeń 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3 4 5

POWIAT SIEDLECKI, 05.01

Noworoczny Charytatywny Marszobieg dla Lenki Rybak

więcej »

SOKOŁÓW, 05.01

Koncert Noworoczny w SOK!

więcej »

ŁUKÓW, 05.01

Noworoczne turnieje Dziecięcej Akademii Futbolu

więcej »

RADZYŃ, 05.01

Radzyńscy akordeoniści zapraszają na noworoczną galę

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.01 17:00

Spotkanie Noworoczne Duszpasterstwa Prawników

więcej »
6

ŁUKÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Łukowie. Przygotowania

więcej »

GARWOLIN, 06.01

Borowie: koncert kolęd

więcej »

POWIAT BIALSKI, 06.01

Orszak Trzech Króli w Janowie Podlaskim

więcej »

BIELSK PODL., 06.01

Orszak Trzech Króli️ w Brańsku

więcej »

ŁUKÓW, 06.01

Jedlanka: wspólne kolędowanie

więcej »

ŁOSICE, 06.01

Zbliża się łosicki Orszak III Króli

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 06.01

Orszaki Trzech Króli w rejonie bialskim

więcej »

PARCZEW, 06.01

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Parczewa

więcej »

WŁODAWA, 06.01

Orszak Trzech Króli we Włodawie

więcej »

ŁUKÓW, 06.01

Gmina Stanin: Koncert Kolęd i Pastorałek

więcej »

SOKOŁÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Kosowie Lackim

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 06.01

Orszak Trzech Króli w Mordach

więcej »

WĘGRÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Węgrowie

więcej »

SOKOŁÓW, 06.01 10:30

Orszak Trzech Króli w Sokołowie Podlaskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01 11:00

Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram

więcej »

GARWOLIN, 06.01 11:00

Powiat garwoliński: uliczne jasełka w siedmiu miejscowościach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 06.01 11:00

Orszak Trzech Króli po raz szósty w Wodyniach

więcej »

WŁODAWA, 06.01 11:00

IV Hański Orszak Trzech Króli

więcej »

SIEMIATYCZE, 06.01 11:20

Ciechanowiec zaprasza na Orszak Trzech Króli

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01 11:45

Orszak Trzech Króli w Siedlcach

więcej »

LUBARTÓW, 06.01 12:00

Lubartów: Orszak Trzech Króli

więcej »

RADZYŃ, 06.01 12:00

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Radzynia

więcej »

SIEMIATYCZE, 06.01 12:00

Ulicami Siemiatycz po raz kolejny przejdzie Orszak Trzech Króli

więcej »

ŁUKÓW, 06.01 12:00

Przygotowania do Orszaku Trzech Króli w Łukowie

więcej »

MIŃSK MAZ., 06.01 12:30

Miński Orszak Trzech Króli

więcej »

RADZYŃ, 06.01 14:00

Gmina Borki: Koncert charytatywny dla pani Ireny

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01 17:00

„Kolędujmy Małemu” - koncert Zespołu Artystycznego „Seniorynki”

więcej »

LUBARTÓW, 06.01 18:00

Koncert kolęd „Raduj się Świecie”

więcej »
7 8

WĘGRÓW, 08.01 11:00

„W Państwie króla Abecadło”

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.01

Żegnaj jesieni, witaj zimo! – koncert z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.01 11:00

Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Zespołu Wokalnego Art Styl dla słuchaczy SUTW

więcej »
10

ŁUKÓW, 10.01

Łuków: „Gramy i śpiewamy dla Andrzeja”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.01

Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.01

Spotkanie z Maciejem Szupilukiem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.01 10:00

10 stycznia - Zjazd Kolędników Misyjnych

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.01 18:00

Wspomnienia i powroty - wystawa Barbary Pierzgalskiej

więcej »
11

ŁUKÓW, 11.01

Fabryka Piosenki ŁOK zaprasza na koncert

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.01 10:00

Szła Kolęda 2019 - przesłuchania konkursowe

więcej »
12

MIASTO SIEDLCE, 12.01

KPS kontra Norwid

więcej »

POWIAT BIALSKI, 12.01

Poznajmy się lepiej z Taekwon - do

więcej »

ŁUKÓW, 12.01

Koncert z Sydney w Kinie Łuków

więcej »

POWIAT BIALSKI, 12.01

Połoski: Modlitwy o cud zdrowia dla chorych

więcej »
13

MIASTO SIEDLCE, 13.01

Koncert kolęd w parafii Bożego Ciała w Siedlcach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 13.01

Wodynie: Czas na Betlejemskie nutki

więcej »

SIEMIATYCZE, 13.01

3. Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych w Ciechanowcu

więcej »

BIELSK PODL., 13.01

Koncert kolęd w Bielsku Podlaskim

więcej »

RADZYŃ, 13.01

Koncert kolęd w Czemiernikach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.01

Koncert charytatywny dla Karoliny

więcej »

DROHICZYN, 13.01

Żubr Drohiczyn zagra z KS Grabówka

więcej »

ŁUKÓW, 13.01 10:00

Gmina Adamów: Anielskie Śpiewanie

więcej »

RADZYŃ, 13.01 15:00

Radzyńscy pielgrzymi podzielą się opłatkiem

więcej »
14

ŁUKÓW, 14.01 17:00

Noworoczny koncert uczniów łukowskiej szkoły muzycznej

więcej »
15

WĘGRÓW, 15.01

Węgrowskie Drogi do Niepodległości

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.01 11:00

Spotkanie z ppłk dypl. Andrzejem Pawelskim

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.01

Kolędować Małemu - przesłuchania konkursowe

więcej »
17

SIEMIATYCZE, 17.01

Muzyczny Dzień Babci i Dziadka

więcej »

SIEMIATYCZE, 17.01

Bezpłatne badania mammograficzne w Siemiatyczach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 17.01

Strzała: Aniołkowe Granie

więcej »
18

MIASTO SIEDLCE, 18.01

LUZ - Taneczne podsumowanie roku/AKTUALIZACJA

więcej »

POWIAT BIALSKI, 18.01

Koncert Noworoczny w Kodniu

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.01

Sylwester Domański wystąpi w Ciechanowcu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.01 19:00

Uwertura na paluszkach i LUZtracja 2018

więcej »

WĘGRÓW, 18.01 19:00

Koncert kolęd w Węgrowie

więcej »
19

RADZYŃ, 19.01

Spotkanie z Andrzejem Strejlauem i Jerzym Chromikiem

więcej »

MIŃSK MAZ., 19.01

Wernisaż wystawy Ladislava Steiningera w mińskiej bibliotece

więcej »

WŁODAWA, 19.01 10:00

„Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem” we Włodawie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.01 17:00

XVI Gala Charytatywna w ramach corocznej akcji „Dzieci Eurolingua dzieciom lokalnie i międzynarodowo”

więcej »
20

ŁUKÓW, 20.01

Łuków: Wspólnota Rodziców Dzieci Utraconych zaprasza do wspólnej modlitwy

więcej »

GARWOLIN, 20.01

Strażacy rywalizować będą pod siatką

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 20.01

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

więcej »

ŁUKÓW, 20.01

Gmina Adamów: „Noworoczne Spotkanie” w bibliotece

więcej »

ŁUKÓW, 20.01

„Dziadek do orzechów” w Kinie Łuków

więcej »

RYKI, 20.01

Kłoczew: koncert jakich mało

więcej »

KRAJ, 20.01

Mniej niż 50 dni zostało do Biegu Tropem Wilczym!

więcej »

SOKOŁÓW, 20.01

Jasełka w MGOK w Kosowie Lackim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.01

LUZ - Taneczne podsumowanie roku/AKTUALIZACJA

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.01 16:00

Uwertura na paluszkach i LUZtracja 2018

więcej »

LUBARTÓW, 20.01 16:30

Pastorałko nieś się biała

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.01 16:50

Koncert kolęd w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach

więcej »

MIŃSK MAZ., 20.01 17:00

Koncert kolęd i pastorałek w Mrozach

więcej »

ŁOSICE, 20.01 19:00

Zbliża się „Łosickie Kolędowanie”

więcej »

WĘGRÓW, 20.01 19:00

Węgrów: Koncert kolęd w Bazylice Mniejszej

więcej »
21

RADZYŃ, 21.01

Radzyń: Kolejne spotkanie Klubu Genealogicznego

więcej »

RADZYŃ, 21.01

Gmina Borki: Klub Seniora rekrutuje chętnych

więcej »

RYKI, 21.01 10:00

Ryki: Miejsko – Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”

więcej »
22

MIASTO SIEDLCE, 22.01

Filmowe Rekolekcje: „Winni”

więcej »

ŁUKÓW, 22.01

Łukowskie obchody wybuchu Powstania Styczniowego

więcej »

SIEMIATYCZE, 22.01

We wtorek nie będzie prądu na Kościuszki w Siemiatyczach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.01 18:00

Poetycki karnawał z „Królówką”

więcej »
23

MIASTO SIEDLCE, 23.01 11:00

Czas się śmiać… – Kabaret „Wióry Lecą” dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

więcej »
24

MIASTO SIEDLCE, 24.01

IV Regionalny Konkurs Poloneza Studniówkowego

więcej »
25

SOKOŁÓW, 25.01

I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Głos małego serca” w Bielanach

więcej »

ŁUKÓW, 25.01

Łuków i Wiśniew: IV Rajd Powstańczy im. ks. Brzóski

więcej »
26

MIŃSK MAZ., 26.01 11:00

I. Szaradziarskie Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego

więcej »

POWIAT BIALSKI, 26.01 15:00

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu

więcej »
27

MIASTO SIEDLCE, 27.01

„Dalida – pieśń miłości” – koncert Justyny Bacz

więcej »

POWIAT BIALSKI, 27.01 15:00

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu

więcej »
28

ŁUKÓW, 28.01

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na ferie zimowe

więcej »
29 30 31

Najnowsze Informacje