R E K L A M A


KOŚCIÓŁ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Jubileusze Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego
2011-06-07 22:24:00 Artykuł czytany 3419 razy


W poniedziałek 6 czerwca minęła 40. rocznica przyjęcia święceń kapłańskich przez J.E. Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Natomiast we wtorek, 7 czerwca -  9-ta rocznica Ingresu Księdza Biskupa.


Z tej racji we wtorek wieczorem w Katedrze siedleckiej została odprawiona Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy Bogu za dar posługi naszego Pasterza pośród nas.

AI/Siedlce[EŁ]

Biskup Zbigniew Kiernikowski od dziewięciu lat pracuje w diecezji siedleckiej, w tym czasie uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach i spotkał się z tysiącami wiernych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przypominających niektóre spośród tych wydarzeń.
Zobacz zdjęcia w większym formacie.-----------------------------------------------------------------------------
ŻYCIORYS

Biskup Siedlecki dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK Urodził się 2 lipca 1946 r. w Szamarzewie, jako syn Edmunda i Mieczysławy z d. Furmaniak. W latach 1953-1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szamarzewie. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, gdzie w roku 1964 uzyskał maturę. Po maturze rozpoczął stu-dia na Politechnice Poznańskiej. Po zaliczeniu pierwszego roku wstąpił do Prymasowskie-go Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie odbył studia filozoficzne w latach 1965-1967, a następnie teologiczne, z uzyskanym absolutorium w 1970 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1971 r. Następnie pracował przez jeden rok w parafii Trzemeszno k. Gniezna. W 1972 r. został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie w 1976 r. uzyskał licencjat in re biblica, a na-stępnie przygotował rozprawę doktorską nt.: La crescita della comunità – corpo di Cristo. L’identità e il dinamismo della vita cristiana rispecchiate nella dinamica del testo della Lettera ai Colossesi, którą obronił w 1981 roku i po wypełnieniu wszystkich przepisanych prawem wymogów, 27 grudnia 1983 r. uzyskałem tytuł doktora nauk biblijnych.

Od października 1981 r. rozpoczął pracę w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie jako wykładowca homiletyki i przedmiotów biblijnych: Wstęp do Pisma św. Nowego Testamentu, List do Filemona, List do Rzymian, Św. Paweł – życie, działalność, teologia. W tym czasie pełnił funkcje prefekta studiów (lata 1981/82) i wicerektora (1982-1986).

W latach 1982-1986 podjął także wykłady w Wyższym Seminarium Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy z zakresu Ewangelii, Pism św. Pawła i Dziejów Apostolskich, a w latach 1983-1986 wykłady z zakresu Ewangelii, św. Pawła i Apokalipsy na Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Gnieźnie i w Bydgoszczy. W tym czasie prowadził również kursy biblijne w ramach formacji permanentnej kapłanów (Pisma Pawłowe i Apokalipsa) oraz w ramach formacji sióstr zakonnych (wybrane tematy biblijne o charakterze formacyjno-duchowym).

Od jesieni 1986 r., decyzją J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa, ówczesnego Arcy-biskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, został przeniesiony do Rzymu w celu podjęcia pracy w Papieskim Instytucie Polskim – najpierw jako wicerektor, a od 1 października 1987 r. jako rektor. Po objęciu stanowiska rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie kontynuował wykłady w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie – każdego roku w wymiarze jednego kursu semestralnego (ponad 20 godz.) w skondensowanym czasie. Oprócz tego rozpoczął pracę dydaktyczną w Rzymie.
Od października 1987 r. podjął wykłady zlecone najpierw w Instytucie Katechezy Misyjnej przy Pontificia Università Urbaniana, a później na Wydziale Misjologii i Teologii tejże Uczelni, gdzie uczył do 2002 roku. Z ramienia Urbanium trzykrotnie brał udział w prowadzeniu kursów dla katechistów w Catechist Training Institute w Castries na Karaibach (Saint Lucia).

Na Pontificia Università Urbaniana (Istituto di Catechesi Missionaria) pod jego kierownictwem studenci napisali ok. 30 prac bakalaureatu (30-50 stron maszynopisu). Nie prowadził prac do licencjatu i do doktoratu, gdyż – ze względów czasowych (funkcja rek-tora Instytutu Polskiego) – na tych uczelniach był zatrudniony jako invitato lub incaricato. Uczestniczył natomiast w pracach komisji egzaminacyjnej do licencjatu i jako trzeci recenzent rozprawy doktorskiej.

W latach 1991-2005 prowadził wykłady na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”. Były to dwa kursy alternatywne: 1. Il kerigma e l’impegno morale cristiano; 2. Il carattere battesimale della vita cristiana.

Widząc potrzebę systematycznej refleksji nad statusem studenta, szczególnie podczas takich studiów, jakimi są studia rzymskie, podjął organizowanie sympozjów w Papieskim Instytucie Polskim. Były one pojęte jako systematyczna refleksja nad poszczególnymi aspektami życia studenta-kapłana. Odbyło się pięć takich sympozjów. Materiały z dwóch pierwszych zostały opublikowane w zainicjowanej przeze niego serii „Papieski Instytut Polski w Rzymie. Historia i współczesność”.

Przez wiele lat wygłaszał cykle konferencji w Radio Watykańskim. Ich tematy były związane z bieżącą problematyką podejmowaną w Kościele powszechnym: Eucharystia – 1992; Śladami Jezusa – 1993; Małżeństwo i rodzina – 1994; Jezus Chrystus – 1997; Duch Święty – 1998; Bóg Ojciec – 1999.

Od 1993 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Evangelium und Kultur. e.V., z siedzibą w Koblenz (Niemcy), które zostało założone przez śp. Prof. F. Lentzen-Deis’a S.J. (moderatora jego rozprawy doktorskiej). Stowarzyszenie powstało z grona jego uczniów i przyjaciół w celu promocji nauk biblijnych, szczególnie na terenie Ameryki Łacińskiej, drogą komentarzy, zwłaszcza do ksiąg Nowego Testamentu, odpowiednio dostosowanych do warunków i potrzeb współczesnego człowieka. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością wydawniczą (powstało kilka pozycji książkowych, stosujących metodę proponowaną przez śp. prof. F. Lentzen-Deis’a) i prowadzi seminaria naukowe i posiedzenia konsultacyjne w różnych miejscach Europy (Koblenz, Mainz, Gniezno, Anagni, Lizbona, Bresanone, Mediolan i in.).

W roku 2000 uzyskał nostryfikację licencjatu i doktoratu na UKSW w Warszawie, a w roku 2001 na tymże Uniwersytecie uzyskał habilitację, która została zatwierdzona przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną 25 czerwca 2001 r. Od 1 października 2001 r. jest zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK.

W dniu 28 marca 2002 r. został mianowany biskupem siedleckim i przeniósł się z Rzymu do Siedlec, kontynuując zajęcia na UMK. Jako biskup był członkiem Komisji ds. (Formacji) Duchowieństwa, a obecnie jest członkiem Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Brał również udział w pracach dwóch Synodów Biskupów w Watykanie (nt. „Eucharystia w życiu i misji Kościoła – w październiku 2005 r.; Słowo Boże w życiu i misji Kościoła – w październiku 2008 r.).

W dniu 25 lutego 2003 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UMK. W tym okresie prowadził i prowadzi nadal zajęcia na Wydziale Teologicznym UMK.
Bp Kiernikowski na UMK w Toruniu otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody: nagrody za książki Dobra Nowina dla grzesznika, Pelplin 2004 oraz Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Cz. I., Warszawa-Siedlce 2004; wyróżnienie Rektora UMK za zaangażowanie i przygotowanie uroczystości wręczenia tytułu doktoratu honoris causa UMK Ojcu św. Janowi Pawłowi II (7 grudnia 2004); nagrodę Rektora UMK stopnia III (18 listo-pada 2005).
Otrzymał również medal honorowy za zasługi dla Siedleckiego Towarzystwa Naukowego z okazji jubileuszu 15-lecia STN (14 stycznia 2009) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i naukowej oraz za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury (Siedlce, 26 marca 2009).

Był promotorem pracy doktorskiej ks. T. Tułodzieckiego, przedstawionej i obronionej na UMK w 2003 r. Kilkakrotnie byłem recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych: Ks. A. Posadzy, doktorat – nostryfikacja UKSW, Wydział Teologiczny 2005; dr B. Górka, Habilitacja, UJ 2005; ks. K. Dąbrowski CSMA, doktorat, UKSW 2006; ks. dr D. Kotecki, habilitacja, UKSW 2006; ks. M. Czubak, doktorat, UMK 2011.
Przygotował również recenzje wydawnicze, m.in.: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, B. Górka, „Inicjacja w życie wieczne w Ewangelii Jana” (rozprawa habilitacyjna); Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM), Kraków, B. Górka, „Biblia i cywilizacja Boga”.

Jest członkiem Rady Naukowej czasopism: „Teologia i człowiek” (red. nauk. ks. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. UMK) i „Teologiczne Studia Siedleckie”.

Od 2002 r. prowadzi wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, podlegającym Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W latach 2003-2006 miał zajęcia zlecone na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), w Instytucie Filologii Polskiej z zakresu literatury i biblistyki.

Z jego znacznym udziałem został wydany „Katechizm siedlecki”, do powstania którego przyczynił się w sposób merytoryczny i formalny.

Działalność naukowa bp. Kiernikowskiego obejmuje także publikacje – zarówno książkowe jak i artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach oraz organizację i udział w różnych konferencjach naukowych, sympozjach i kongresach. Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich od 2004 r.

W 1985 r., we współpracy z ks. Alfredem Cholewińskim S.J., podjął zadanie prze-kładu wstępów i przypisów Biblii Jerozolimskiej dostosowanych do tekstu Biblii Tysiąclecia. Ks. Cholewiński dokonał tłumaczenia większości przypisów i wstępów odnoszących się do Starego Testamentu, bp Kiernikowski natomiast – Nowego Testamentu. Po śmierci ks. Cholewińskiego przejął także redakcję całości. Do dokończenia opracowania ST zostały włączone jeszcze inne osoby. Owocem tych prac było wydanie w 2006 r. Biblii Jerozo-limskiej w języku polskim.

Pasterz Kościoła Siedleckiego od lat kleryckich jest zaangażowany w ruchy odnowy Kościoła. Już w latach 60. XX w. brał udział w rekolekcjach oazowych prowadzonych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Podczas studiów w Rzymie spotkał się z Drogą Neokatechumenalną i przeszedł całą tę formację. W Rzymie i w Polsce uczestniczył w ekipach ewangelizacyjnych głoszących katechezy prowadzące do powstawania wspólnot neokatechumenalnych, których członkowie przeżywają katechumenat po-chrzcielny.

To doświadczenie ma swoje odbicie w jego umiejętności zastosowania wiedzy teologicznej i biblijnej w praktyce pastoralnej, co w dużej mierze odzwierciedla się również w jego publikacjach. Jako biskup diecezji w działaniu pasterskim przywiązuje wielką wagę do formacji inicjacyjnej, liturgicznej i mistagogicznej. Prowadzi regularnie celebracje sło-wa Bożego, głosi katechezy kerygmatyczne i mistagogiczne do różnych grup wiernych. Jest autorem programu duszpasterskiego diecezji siedleckiej „Chrzest w życiu immisji Kościoła” opartego na biblijnej historii zbawienia.

ks. Mateusz Czubak


wykop


 

Liturgia Dnia


foto

Prezes Sokołowa: Inwestujemy w młodzież!
2018-11-14 12:04:18 Kategoria:

Grupa Sokołów od lat inwestuje w pracowników poprzez wspieranie różnych form edukacji – od udostępniania platform szkoleniowych, przez finansowanie kursów...

więcej »
foto

Zdrowie prokreacyjne - ważna sprawa. Spotkanie w Białej...
2018-11-06 12:41:18 Kategoria:

Fundacja Świętych Joachima i Anny z Siedlec, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia organizuje spotkania szkoleniowo-warsztatowe propagujące zdrowie prokreacyjne w ramach...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoListopad 2018w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3

POWIAT SIEDLECKI, 03.11

Rajd Samochodowy 100 km w setną rocznicę

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.11

Festiwal Filmów Chrześcijańskich Arka w NoveKino Siedlce

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.11

Siatkarze KPS Siedlce zmierzą się z Olimpią

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.11 18:00

60. Zaduszki Jazzowe w Siedlcach

więcej »
4

MIĘDZYRZEC, 04.11

Zamyślenia zaduszkowe

więcej »

ŁUKÓW, 04.11 10:00

Giełda Kolekcjonerów w Łukowie

więcej »

ŁUKÓW, 04.11 16:00

Trzebieszów: Rodzinny Rajd na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.11 18:00

60. Zaduszki Jazzowe w Siedlcach

więcej »
5

ŁUKÓW, 05.11

Łuków: koncert Macieja Miecznikowskiego

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.11 10:00

XXVIII Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Zaduszki”

więcej »

ŁUKÓW, 06.11 17:00

Łuków: spotkanie w Klubie Kamena

więcej »
7

GARWOLIN, 07.11

Być kobietą Urzekającą – Msze święte dla Kobiet w Miętnem

więcej »

LUBARTÓW, 07.11 07:11

100 godzin na rowerach dla Niepodległej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.11 11:00

Wykład dr Grażyny O’Sullivan dla słuchaczy SUTW

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.11 16:00

Zbuczyn: Wykład dr hab. Joanny Kalagi

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.11

„Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie”

więcej »

SIEMIATYCZE, 08.11

27. Siemiatyckie Biegi Niepodległości

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.11 19:00

Spektakl „Chleba naszego powszedniego daj nam Panie...” już 8 i 9 listopada w CKiS

więcej »
9

BIELSK PODL., 09.11

Rekolekcje Eucharystyczne w Brańsku

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 09.11

Promocja książki o siedleckiej diecezji

więcej »

SOKOŁÓW, 09.11

Obchody Święta Niepodległości w gminie Sokołów

więcej »

POWIAT BIALSKI, 09.11

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Rokitno

więcej »

RADZYŃ, 09.11

Wieczór promocyjny tomiku poezji Haliny Adamczuk

więcej »

ŁUKÓW, 09.11

Premiera w Kinie Łuków

więcej »

WŁODAWA, 09.11 10:30

XVII Biblioteczne Spotkania Regionalne we Włodawie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.11 17:00

Wernisaż wystawy obrazów olejnych Ireny Szlachowicz

więcej »

RADZYŃ, 09.11 18:00

Radzyń: Spotkanie z ekipą „Busem przez Świat”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.11 19:00

Spektakl „Chleba naszego powszedniego daj nam Panie...” już 8 i 9 listopada w CKiS

więcej »

MIŃSK MAZ., 09.11 19:00

Koncert „Amerykański jazz z polską duszą” w Mińsku Mazowieckim

więcej »
10

POWIAT BIALSKI, 10.11

Obchody Święta Niepodległości w gminie Konstantynów

więcej »

MIĘDZYRZEC, 10.11

Stulecie Niepodległości w Międzyrzecu

więcej »

WĘGRÓW, 10.11

Zaduszki poetyckie albo dziadowskie deliberacje, czyli sny o wolności

więcej »

SOKOŁÓW, 10.11

Koncert - Nasza Niepodległa

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.11

Bieg Niepodległościowy w Skórcu

więcej »

MIĘDZYRZEC, 10.11

Spotkanie z poezją śpiewaną w Tłuśćcu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 10.11

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Rokitno

więcej »

ŁUKÓW, 10.11 16:00

Kacper Kuszewski na Teatralnej Nocy Listopadowej w Łukowie

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.11 18:00

3. Festiwal Pieśni i Tańców Polskich z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości „Naszej Biało - Czerwonej”

więcej »

RADZYŃ, 10.11 18:00

XXXV jubileuszowe Dni Karola Lipińskiego – finał

więcej »
11

GARWOLIN, 11.11

Pilawskie obchody święta niepodległości Polski

więcej »

GARWOLIN, 11.11

Górzno: uroczyste świętowanie rocznicy niepodległości Polski

więcej »

GARWOLIN, 11.11

Świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości

więcej »

LUBARTÓW, 11.11

Ostrów Lubelski: Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości

więcej »

ŁUKÓW, 11.11

Gmina Trzebieszów: Święto Niepodległości

więcej »

ŁUKÓW, 11.11

100-lecie odzyskania niepodległości w gminie Adamów

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.11

100 lat Niepodległości. Obchody rocznicowe w gminie Terespol

więcej »

ŁUKÓW, 11.11

11 listopada w łukowskim muzeum

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11

Przesmyki: Gminne obchody 11 listopada

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.11

Herbertorium - Oratorium do poezji Zbigniewa Herberta w CKiS

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.11

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Rokitno

więcej »

ŁUKÓW, 11.11

Łuków: piknik z okazji Święta Niepodległości

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.11

Siedlce: Narodowe Święto Niepodległości /PROGRAM/

więcej »

MIĘDZYRZEC, 11.11

Wieczór z Patriotyzmem

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11

Zbuczyn i Krzesk na 11 XI

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11

Patriotyczne uroczystości w Mordach

więcej »

WŁODAWA, 11.11

Obchody Święta Niepodległości w gminie Hańsk

więcej »

RADZYŃ, 11.11 10:15

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11 11:00

Gmina Wodynie: świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości

więcej »

SOKOŁÓW, 11.11 11:00

Obchody Święta Niepodległości i odsłonięcie pomnika w Wyrozębach

więcej »

LUBARTÓW, 11.11 11:30

Miejska Gra Niepodległościowa w Lubartowie

więcej »

RYKI, 11.11 12:00

Święto Niepodległości w Kłoczewie

więcej »

ŁOSICE, 11.11 12:00

11 listopada w Łosicach

więcej »

GARWOLIN, 11.11 13:00

Święto Niepodległości w Żelechowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.11 16:00

Wielka motoryzacyjna „Parada niepodległości” po raz pierwszy w Siedlcach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11 16:15

Mokobody: „Wyśpiewać 100 lat Niepodległości”

więcej »

LUBARTÓW, 11.11 18:00

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

więcej »

ŁOSICE, 11.11 18:00

By tradycja żyła w nas - koncert w ŁDK

więcej »

REGION, 11.11 18:00

Mazowsze w Koronie. Final w Węgrowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.11 19:00

„Wyśpiewać 100 lat Niepodległości” – koncert Macieja Miecznikowskiego

więcej »
12

KRAJ, 12.11

Kursowanie pociągów Kolei Mazowieckich 12 listopada

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 12.11 11:00

Biała Podlaska: Wernisaż wystawy „Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948”

więcej »
13

MIASTO SIEDLCE, 13.11

Wieczór Pieśni Patriotycznej w Pałacu Ogińskich - zapowiedź

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.11

Środowy wieczór z siatkówką

więcej »
15

ŁUKÓW, 15.11

Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia

więcej »

ŁUKÓW, 15.11

Gmina Stanin: wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 15.11 11:00

„Narodziny światów – fantastyka w literaturze” - eliminacje powiatowe XXII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 15.11 17:00

Podlaskie drogi do Niepodległości i nie tylko

więcej »
16

MIŃSK MAZ., 16.11

Spektakl „Emocje Ślady” w Mrozach

więcej »

PARCZEW, 16.11 15:00 - 16.11 18:00

Parczew: spotkanie na temat przeciwdziałania przyczynom przestępczości TY TEŻ MOŻESZ ZAPOBIEC

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 16.11 17:00

W bibliotece o cmentarzu tatarskim

więcej »
17

MIASTO SIEDLCE, 17.11

Mocne zakończenie sezonu czyli pierwszy Runmageddon w Siedlcach

więcej »

SIEMIATYCZE, 17.11

Memoriał Szachowy Władysława Olszewskiego

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 17.11

„Ku chwale tradycji” w Mordach

więcej »

LUBARTÓW, 17.11 12:00

Ostrów Lubelski: VIII Koncert Pieśni Patriotycznej

więcej »

SIEMIATYCZE, 17.11 15:00

W Mielniku odbędzie się 12. Przegląd Pieśni Religijnej „Cecyliada 2018”

więcej »

ŁUKÓW, 17.11 18:00

„Piosenka Ci nie da zapomnieć”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.11 19:00

Koncert „Psalmy Niepodległej”

więcej »
18

SIEMIATYCZE, 18.11

Wystawa poplenerowa w Siemiatyczach

więcej »

MIŃSK MAZ., 18.11

Mińsk Maz.: Koncert Requiem W. A. Mozarta

więcej »

MIĘDZYRZEC, 18.11

„Tydzień dla Jezusa” w parafii Chrystusa Króla

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.11

Caritas: Po duchową strawę do teatru

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.11

Mocne zakończenie sezonu czyli pierwszy Runmageddon w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 18.11

Bp Adolf Piotr Szelążek - Pasterz na miarę Niepodległej Polski!

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 18.11 14:00

III Przegląd Pieśni Niepodległościowej „Śpiewam Ci Polsko”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.11 15:00

Spotkanie Duszpasterstwa Prawników Diecezji Siedleckiej

więcej »

SOKOŁÓW, 18.11 17:00

Spotkanie autorskie Andrzeja Zbrożka

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.11

Łuków: „Uzależnij się od sportu”

więcej »

WŁODAWA, 19.11 18:00

Koncert pieśni patriotycznych we Włodawie

więcej »
20

SIEMIATYCZE, 20.11

Konferencja w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.11

Siedlce: „Dzieci Powstania‘44” – musical Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Wokalnego Studia Musicalowego LUZ

więcej »

KRAJ, 20.11

XXI TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH W LUBLINIE

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.11 11:00

„Podróże moich marzeń: Kanada” – wykład Danuty Kryńskiej dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.11 14:00

„Podróże moich marzeń: Kanada” – wykład Danuty Kryńskiej dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

więcej »
22

ŁUKÓW, 22.11

ŁOK: Uśmiech Pana Boga

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.11 18:00

Wernisaż XXIII Międzynarodowej Wystawy Fotografii „Podlaski Przełom Bugu 2018”

więcej »
23

SIEMIATYCZE, 23.11

Jesienne Trele za tydzień – trwa rejestracja uczestników

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.11

Organowe Siedlce 2018 – Piszczałka i Amor

więcej »

DROHICZYN, 23.11

KSM zaprasza na rekolekcje dla młodzieży

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.11

O „Niepodległej” w Siedleckiej Książnicy

więcej »
24

MIASTO SIEDLCE, 24.11

Organowe Siedlce 2018 – Piszczałka i Amor

więcej »

MIŃSK MAZ., 24.11 14:00

IV Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”

więcej »
25

MIASTO SIEDLCE, 25.11

Organowe Siedlce 2018 – Piszczałka i Amor

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.11

„Jesiennie i patriotycznie” – koncert Zespołu Wokalnego Art Styl

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.11 17:00

Koncert Walentyny Kibitlewskiej i Janiny Wychowaniec

więcej »
26 27 28

MIASTO SIEDLCE, 28.11

Siedlce: Art in Motion 2018

więcej »
29

MIASTO SIEDLCE, 29.11

„W poczekalni u Pana Cogito, czyli odczarujmy Herberta” – inscenizacja poetycka Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”

więcej »
30

ŁUKÓW, 30.11

ŁOK: rusza konkurs na świąteczną kartkę

więcej »

Najnowsze Informacje