R E K L A M A


KOŚCIÓŁ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Jubileusze Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego
2011-06-07 22:24:00 Artykuł czytany 3426 razy


W poniedziałek 6 czerwca minęła 40. rocznica przyjęcia święceń kapłańskich przez J.E. Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Natomiast we wtorek, 7 czerwca -  9-ta rocznica Ingresu Księdza Biskupa.


Z tej racji we wtorek wieczorem w Katedrze siedleckiej została odprawiona Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy Bogu za dar posługi naszego Pasterza pośród nas.

AI/Siedlce[EŁ]

Biskup Zbigniew Kiernikowski od dziewięciu lat pracuje w diecezji siedleckiej, w tym czasie uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach i spotkał się z tysiącami wiernych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przypominających niektóre spośród tych wydarzeń.
Zobacz zdjęcia w większym formacie.-----------------------------------------------------------------------------
ŻYCIORYS

Biskup Siedlecki dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK Urodził się 2 lipca 1946 r. w Szamarzewie, jako syn Edmunda i Mieczysławy z d. Furmaniak. W latach 1953-1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szamarzewie. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, gdzie w roku 1964 uzyskał maturę. Po maturze rozpoczął stu-dia na Politechnice Poznańskiej. Po zaliczeniu pierwszego roku wstąpił do Prymasowskie-go Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie odbył studia filozoficzne w latach 1965-1967, a następnie teologiczne, z uzyskanym absolutorium w 1970 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1971 r. Następnie pracował przez jeden rok w parafii Trzemeszno k. Gniezna. W 1972 r. został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie w 1976 r. uzyskał licencjat in re biblica, a na-stępnie przygotował rozprawę doktorską nt.: La crescita della comunità – corpo di Cristo. L’identità e il dinamismo della vita cristiana rispecchiate nella dinamica del testo della Lettera ai Colossesi, którą obronił w 1981 roku i po wypełnieniu wszystkich przepisanych prawem wymogów, 27 grudnia 1983 r. uzyskałem tytuł doktora nauk biblijnych.

Od października 1981 r. rozpoczął pracę w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie jako wykładowca homiletyki i przedmiotów biblijnych: Wstęp do Pisma św. Nowego Testamentu, List do Filemona, List do Rzymian, Św. Paweł – życie, działalność, teologia. W tym czasie pełnił funkcje prefekta studiów (lata 1981/82) i wicerektora (1982-1986).

W latach 1982-1986 podjął także wykłady w Wyższym Seminarium Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy z zakresu Ewangelii, Pism św. Pawła i Dziejów Apostolskich, a w latach 1983-1986 wykłady z zakresu Ewangelii, św. Pawła i Apokalipsy na Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Gnieźnie i w Bydgoszczy. W tym czasie prowadził również kursy biblijne w ramach formacji permanentnej kapłanów (Pisma Pawłowe i Apokalipsa) oraz w ramach formacji sióstr zakonnych (wybrane tematy biblijne o charakterze formacyjno-duchowym).

Od jesieni 1986 r., decyzją J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa, ówczesnego Arcy-biskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, został przeniesiony do Rzymu w celu podjęcia pracy w Papieskim Instytucie Polskim – najpierw jako wicerektor, a od 1 października 1987 r. jako rektor. Po objęciu stanowiska rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie kontynuował wykłady w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie – każdego roku w wymiarze jednego kursu semestralnego (ponad 20 godz.) w skondensowanym czasie. Oprócz tego rozpoczął pracę dydaktyczną w Rzymie.
Od października 1987 r. podjął wykłady zlecone najpierw w Instytucie Katechezy Misyjnej przy Pontificia Università Urbaniana, a później na Wydziale Misjologii i Teologii tejże Uczelni, gdzie uczył do 2002 roku. Z ramienia Urbanium trzykrotnie brał udział w prowadzeniu kursów dla katechistów w Catechist Training Institute w Castries na Karaibach (Saint Lucia).

Na Pontificia Università Urbaniana (Istituto di Catechesi Missionaria) pod jego kierownictwem studenci napisali ok. 30 prac bakalaureatu (30-50 stron maszynopisu). Nie prowadził prac do licencjatu i do doktoratu, gdyż – ze względów czasowych (funkcja rek-tora Instytutu Polskiego) – na tych uczelniach był zatrudniony jako invitato lub incaricato. Uczestniczył natomiast w pracach komisji egzaminacyjnej do licencjatu i jako trzeci recenzent rozprawy doktorskiej.

W latach 1991-2005 prowadził wykłady na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”. Były to dwa kursy alternatywne: 1. Il kerigma e l’impegno morale cristiano; 2. Il carattere battesimale della vita cristiana.

Widząc potrzebę systematycznej refleksji nad statusem studenta, szczególnie podczas takich studiów, jakimi są studia rzymskie, podjął organizowanie sympozjów w Papieskim Instytucie Polskim. Były one pojęte jako systematyczna refleksja nad poszczególnymi aspektami życia studenta-kapłana. Odbyło się pięć takich sympozjów. Materiały z dwóch pierwszych zostały opublikowane w zainicjowanej przeze niego serii „Papieski Instytut Polski w Rzymie. Historia i współczesność”.

Przez wiele lat wygłaszał cykle konferencji w Radio Watykańskim. Ich tematy były związane z bieżącą problematyką podejmowaną w Kościele powszechnym: Eucharystia – 1992; Śladami Jezusa – 1993; Małżeństwo i rodzina – 1994; Jezus Chrystus – 1997; Duch Święty – 1998; Bóg Ojciec – 1999.

Od 1993 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Evangelium und Kultur. e.V., z siedzibą w Koblenz (Niemcy), które zostało założone przez śp. Prof. F. Lentzen-Deis’a S.J. (moderatora jego rozprawy doktorskiej). Stowarzyszenie powstało z grona jego uczniów i przyjaciół w celu promocji nauk biblijnych, szczególnie na terenie Ameryki Łacińskiej, drogą komentarzy, zwłaszcza do ksiąg Nowego Testamentu, odpowiednio dostosowanych do warunków i potrzeb współczesnego człowieka. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością wydawniczą (powstało kilka pozycji książkowych, stosujących metodę proponowaną przez śp. prof. F. Lentzen-Deis’a) i prowadzi seminaria naukowe i posiedzenia konsultacyjne w różnych miejscach Europy (Koblenz, Mainz, Gniezno, Anagni, Lizbona, Bresanone, Mediolan i in.).

W roku 2000 uzyskał nostryfikację licencjatu i doktoratu na UKSW w Warszawie, a w roku 2001 na tymże Uniwersytecie uzyskał habilitację, która została zatwierdzona przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną 25 czerwca 2001 r. Od 1 października 2001 r. jest zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK.

W dniu 28 marca 2002 r. został mianowany biskupem siedleckim i przeniósł się z Rzymu do Siedlec, kontynuując zajęcia na UMK. Jako biskup był członkiem Komisji ds. (Formacji) Duchowieństwa, a obecnie jest członkiem Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Brał również udział w pracach dwóch Synodów Biskupów w Watykanie (nt. „Eucharystia w życiu i misji Kościoła – w październiku 2005 r.; Słowo Boże w życiu i misji Kościoła – w październiku 2008 r.).

W dniu 25 lutego 2003 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UMK. W tym okresie prowadził i prowadzi nadal zajęcia na Wydziale Teologicznym UMK.
Bp Kiernikowski na UMK w Toruniu otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody: nagrody za książki Dobra Nowina dla grzesznika, Pelplin 2004 oraz Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Cz. I., Warszawa-Siedlce 2004; wyróżnienie Rektora UMK za zaangażowanie i przygotowanie uroczystości wręczenia tytułu doktoratu honoris causa UMK Ojcu św. Janowi Pawłowi II (7 grudnia 2004); nagrodę Rektora UMK stopnia III (18 listo-pada 2005).
Otrzymał również medal honorowy za zasługi dla Siedleckiego Towarzystwa Naukowego z okazji jubileuszu 15-lecia STN (14 stycznia 2009) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i naukowej oraz za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury (Siedlce, 26 marca 2009).

Był promotorem pracy doktorskiej ks. T. Tułodzieckiego, przedstawionej i obronionej na UMK w 2003 r. Kilkakrotnie byłem recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych: Ks. A. Posadzy, doktorat – nostryfikacja UKSW, Wydział Teologiczny 2005; dr B. Górka, Habilitacja, UJ 2005; ks. K. Dąbrowski CSMA, doktorat, UKSW 2006; ks. dr D. Kotecki, habilitacja, UKSW 2006; ks. M. Czubak, doktorat, UMK 2011.
Przygotował również recenzje wydawnicze, m.in.: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, B. Górka, „Inicjacja w życie wieczne w Ewangelii Jana” (rozprawa habilitacyjna); Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM), Kraków, B. Górka, „Biblia i cywilizacja Boga”.

Jest członkiem Rady Naukowej czasopism: „Teologia i człowiek” (red. nauk. ks. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. UMK) i „Teologiczne Studia Siedleckie”.

Od 2002 r. prowadzi wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, podlegającym Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W latach 2003-2006 miał zajęcia zlecone na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), w Instytucie Filologii Polskiej z zakresu literatury i biblistyki.

Z jego znacznym udziałem został wydany „Katechizm siedlecki”, do powstania którego przyczynił się w sposób merytoryczny i formalny.

Działalność naukowa bp. Kiernikowskiego obejmuje także publikacje – zarówno książkowe jak i artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach oraz organizację i udział w różnych konferencjach naukowych, sympozjach i kongresach. Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich od 2004 r.

W 1985 r., we współpracy z ks. Alfredem Cholewińskim S.J., podjął zadanie prze-kładu wstępów i przypisów Biblii Jerozolimskiej dostosowanych do tekstu Biblii Tysiąclecia. Ks. Cholewiński dokonał tłumaczenia większości przypisów i wstępów odnoszących się do Starego Testamentu, bp Kiernikowski natomiast – Nowego Testamentu. Po śmierci ks. Cholewińskiego przejął także redakcję całości. Do dokończenia opracowania ST zostały włączone jeszcze inne osoby. Owocem tych prac było wydanie w 2006 r. Biblii Jerozo-limskiej w języku polskim.

Pasterz Kościoła Siedleckiego od lat kleryckich jest zaangażowany w ruchy odnowy Kościoła. Już w latach 60. XX w. brał udział w rekolekcjach oazowych prowadzonych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Podczas studiów w Rzymie spotkał się z Drogą Neokatechumenalną i przeszedł całą tę formację. W Rzymie i w Polsce uczestniczył w ekipach ewangelizacyjnych głoszących katechezy prowadzące do powstawania wspólnot neokatechumenalnych, których członkowie przeżywają katechumenat po-chrzcielny.

To doświadczenie ma swoje odbicie w jego umiejętności zastosowania wiedzy teologicznej i biblijnej w praktyce pastoralnej, co w dużej mierze odzwierciedla się również w jego publikacjach. Jako biskup diecezji w działaniu pasterskim przywiązuje wielką wagę do formacji inicjacyjnej, liturgicznej i mistagogicznej. Prowadzi regularnie celebracje sło-wa Bożego, głosi katechezy kerygmatyczne i mistagogiczne do różnych grup wiernych. Jest autorem programu duszpasterskiego diecezji siedleckiej „Chrzest w życiu immisji Kościoła” opartego na biblijnej historii zbawienia.

ks. Mateusz Czubak


wykop


 

Liturgia Dnia


foto

Terminy Parafialnych Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych
2019-02-27 07:37:00 Kategoria: Misje Ewangelizacyjne

26 sierpnia 2018 roku rozpoczęły się Parafialne Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne, które zostaną przeprowadzone przez zespoły misjonarzy we wszystkich parafiach diecezji...

więcej »
foto

5 sytuacji, w których warto udać się do ginekologa
2019-07-16 11:21:15 Kategoria:

Wizytę kontrolną u ginekologa należy umawiać przynajmniej raz do roku. Między kolejnymi spotkaniami z lekarzem może jednak okazać się, że ze zdrowiem intymnym kobiety...

więcej »
foto

Gdy zarabiasz w euro a płacisz w PLN
2019-07-15 09:58:57 Kategoria:

Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej otrzymywanie wynagrodzenia w euro stało się dość powszechne, zwłaszcza wśród przedsiębiorców oraz osób podejmujących...

więcej »
foto

Bajkowa Wyspa - przedszkole i żłobek w Pruszynie-Pieńkach
2019-07-01 07:26:27 Kategoria:

W Pruszynie-Pieńkach powstaje Bajkowa Wyspa - najwspanialsze przedszkole i żłobek. Bajkowa wyspa to niepowtarzalne miejsce na żłobkowo przedszkolnej mapie Siedlec i...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoLipiec 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

ŁUKÓW, 01.07

„MASKI pamięci emocji” w Galerii PROwizorium w Łukowie

więcej »
2

ŁUKÓW, 02.07

Harcerze w roli odkrywców

więcej »

POWIAT BIALSKI, 02.07 12:00

Diecezjalny Dzień Chorego w Kodniu /zapowiedź/

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.07 21:40

Ks. Tomasz Duda gościem wieczornej audycji w KRP

więcej »
3

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.07

Otwarcie Klubu Seniora CZAS

więcej »

RADZYŃ, 03.07

Pikniki na Strzelnicy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.07 18:00

Wystawa grafiki i rysunku Bożeny Skoczeń-Ceranki w Galerii Teatralnej CKiS

więcej »
4

SIEMIATYCZE, 04.07

„Kobieta pracująca w PRL” - wystawa plenerowa w Siemiatyczach

więcej »

SIEMIATYCZE, 04.07

Malarstwo Danuty Murawskiej w Siemiatyckim Ośrodku Kultury

więcej »

RADZYŃ, 04.07 11:00

W Borkach otwierają Akademię Dobrego Rodzica

więcej »
5

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 05.07 18:00

Pokonkursowa wystawa rysunku w Galerii Podlaskiej

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 05.07 20:00

Biała Podlaska: Wakacyjne koncerty na Placu Wolności

więcej »

ŁUKÓW, 05.07 21:30

Łuków: francuska komedia na piątkowy wieczór

więcej »
6

POWIAT SIEDLECKI, 06.07

II Dzień Muchawki

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.07

Skupienie wszystkich członków Róż Różańcowych

więcej »

GARWOLIN, 06.07 19:00

3. Letnia Potańcówka w Miętnem

więcej »
7

SIEMIATYCZE, 07.07

Piracka przygoda na siemiatyckiej plaży

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.07

Koncert muzyki klasycznej w dąbrowskim dworze

więcej »

SIEMIATYCZE, 07.07

Wystawa prac Aleksandry Tobota

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.07

Festyn Rodzinny w Kotuniu

więcej »

ŁUKÓW, 07.07

Święto Jagody w gminie Łuków

więcej »

ŁUKÓW, 07.07 10:00

Giełda kolekcjonerów w Łukowie

więcej »

WĘGRÓW, 07.07 11:00

Folk Festiwal w Węgrowie. Poczuj ducha tradycji!

więcej »

MIĘDZYRZEC, 07.07 13:00

Dni Drelowa

więcej »

SIEMIATYCZE, 07.07 14:00

II Zawody sołeckie gminy Siemiatycze - zgłosiło się aż 13 sołectw

więcej »

MIĘDZYRZEC, 07.07 14:00

Jubileusz OSP Rzeczyca

więcej »

RADZYŃ, 07.07 16:00

Letnia Scena ROK

więcej »

LUBARTÓW, 07.07 19:00

Koncert plenerowy w Kocku. Wystąpi zespół JORYJ KŁOC

więcej »
8 9 10 11

ŁUKÓW, 11.07

Orlęta Łuków zapraszają nowych piłkarzy

więcej »

ŁOSICE, 11.07

Piotruś Pan w Łosicach

więcej »

RADZYŃ, 11.07

„Gang Wiewióra 2” w radzyńskim „Kinie pod chmurką”

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.07

Wieczór w łukowskim parku

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.07

GUITAR WORKSHOP na scenie LETNIEGO FESTIWALU POD MURALEM!

więcej »

ŁUKÓW, 12.07

Wakacyjne Poranki w Kinie Łuków

więcej »

WĘGRÓW, 12.07

Carte Blanche w ramach Kina Plenerowego

więcej »

SIEMIATYCZE, 12.07 18:00

Mielnik: IV Nadbużańska Noc Kabaretowa

więcej »
13

RADZYŃ, 13.07

Wkrótce IV Święto Kosy w gminie Radzyń

więcej »

DROHICZYN, 13.07

Msza św. dziękczynna za posługę pasterską bpa Tadeusza Pikusa

więcej »

WĘGRÓW, 13.07

Dni Łochowa z zespołem Dżem

więcej »

WĘGRÓW, 13.07

Festiwal Kultury Indian Ameryki Północnej w Węgrowie

więcej »

BIELSK PODL., 13.07

Otwarcie sezonu Food Trucków w Bielsku Podlaskim

więcej »

KRAJ, 13.07 12:00 - 14.07 20:00

I Festiwal Smaków Food Trucków w ramach Dni Grajewa

więcej »
14

GARWOLIN, 14.07

Spotkajmy się w Miastkowie!

więcej »

ŁOSICE, 14.07

Zbliża się XX Festyn Nadbużański w Serpelicach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.07

Zbliżają się XX Dni Konstantynowa

więcej »

SOKOŁÓW, 14.07

Kosowskie Lato

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 14.07

Wiśniew: VII Bieg Uliczny Z WISIENKĄ W TLE

więcej »

GARWOLIN, 14.07

Lipówki: charytatywny festyn rodzinny

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 14.07

Bieg uliczny z wisienką w tle

więcej »

ŁUKÓW, 14.07

Łuków: Festiwal Baniek Mydlanych

więcej »

SIEMIATYCZE, 14.07

LOTTO Poland Bike Marathon jedzie na Podlasie

więcej »

RADZYŃ, 14.07

IV Festyn Sportowo-Rekreacyjny w gminie Borki

więcej »
15

KRAJ, 15.07

Piesza pielgrzymka Suwałki - Wilno

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.07

KINO PRZYJAZNE SENSORYCZNIE

więcej »

PARCZEW, 16.07

Parczew: Święto miasta już w lipcu

więcej »
17

PARCZEW, 17.07

Parczew: Święto miasta już w lipcu

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 17.07

Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko – busy informacyjne na Mazowszu

więcej »
18

ŁUKÓW, 18.07

Łuków: „Wakacje z OSiR-em”

więcej »

RADZYŃ, 18.07

„Chata” w radzyńskim „Kinie pod Chmurką”

więcej »
19

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.07

Głodny? Przyjedź do Białej Podlaskiej!

więcej »
20

SIEMIATYCZE, 20.07

Mistrzostwa Siemiatycz w siatkówce plażowej w kategorii mężczyzn

więcej »

DROHICZYN, 20.07

Turniej siatkówki plażowej w Drohiczynie

więcej »

WĘGRÓW, 20.07

Koncertowy weekend na węgrowskim rynku

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.07

7. Plaża party w Drohiczynie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 20.07

Dni Gminy Wodynie /zapowiedź/

więcej »
21

SIEMIATYCZE, 21.07

Kolorowa Baloniada na siemiatyckiej plaży

więcej »

POWIAT BIALSKI, 21.07

Festyn NIEDZIELA W TERESPOLU /zapowiedź/

więcej »

ŁOSICE, 21.07

Enej i Playboys gwiazdami tegorocznych Dni Łosic

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 21.07

Wystawa papug i ptaków egzotycznych w Ujrzanowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 21.07

Dni Gminy Wodynie /zapowiedź/

więcej »

PARCZEW, 21.07

Zakopower zagra na Dniach Parczewa

więcej »

SIEMIATYCZE, 21.07

Street Workout – podciąganie na drążku na ilość powtórzeń

więcej »

WĘGRÓW, 21.07

Koncertowy weekend na węgrowskim rynku

więcej »

POWIAT BIALSKI, 21.07

Niedziela z Folklorem

więcej »

WŁODAWA, 21.07

Dzień Pszczelarza w Hańsku

więcej »

RADZYŃ, 21.07

Koncert Jacka Musiatowicza

więcej »

POWIAT BIALSKI, 21.07 15:00

Niedziela w Terespolu /zapowiedź/

więcej »
22 23 24 25 26

GARWOLIN, 26.07

Sulbiny: gruziński zespół wystąpi w GCAK

więcej »
27 28

POWIAT BIALSKI, 28.07

VI Biesiada Rodzinna w Wólce Plebańskiej

więcej »

MIĘDZYRZEC, 28.07

OSP Jelnica na sportowo

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 28.07

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 28.07

Jubileuszowy XX Festyn „Słoneczne Lato” w Mordach

więcej »

SIEMIATYCZE, 28.07 10:30

Czeremcha: Turniej Szachowy o Puchar św. Krzysztofa

więcej »
29

KRAJ, 29.07

Z TEATRU MŁODZIEŻOWEGO NA DESKI TEATRU POLSKIEGO!

więcej »
30 31

Najnowsze Informacje