R E K L A M A


KOŚCIÓŁ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Jubileusze Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego
2011-06-07 22:24:00 Artykuł czytany 3424 razy


W poniedziałek 6 czerwca minęła 40. rocznica przyjęcia święceń kapłańskich przez J.E. Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Natomiast we wtorek, 7 czerwca -  9-ta rocznica Ingresu Księdza Biskupa.


Z tej racji we wtorek wieczorem w Katedrze siedleckiej została odprawiona Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy Bogu za dar posługi naszego Pasterza pośród nas.

AI/Siedlce[EŁ]

Biskup Zbigniew Kiernikowski od dziewięciu lat pracuje w diecezji siedleckiej, w tym czasie uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach i spotkał się z tysiącami wiernych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przypominających niektóre spośród tych wydarzeń.
Zobacz zdjęcia w większym formacie.-----------------------------------------------------------------------------
ŻYCIORYS

Biskup Siedlecki dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK Urodził się 2 lipca 1946 r. w Szamarzewie, jako syn Edmunda i Mieczysławy z d. Furmaniak. W latach 1953-1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szamarzewie. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, gdzie w roku 1964 uzyskał maturę. Po maturze rozpoczął stu-dia na Politechnice Poznańskiej. Po zaliczeniu pierwszego roku wstąpił do Prymasowskie-go Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie odbył studia filozoficzne w latach 1965-1967, a następnie teologiczne, z uzyskanym absolutorium w 1970 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1971 r. Następnie pracował przez jeden rok w parafii Trzemeszno k. Gniezna. W 1972 r. został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie w 1976 r. uzyskał licencjat in re biblica, a na-stępnie przygotował rozprawę doktorską nt.: La crescita della comunità – corpo di Cristo. L’identità e il dinamismo della vita cristiana rispecchiate nella dinamica del testo della Lettera ai Colossesi, którą obronił w 1981 roku i po wypełnieniu wszystkich przepisanych prawem wymogów, 27 grudnia 1983 r. uzyskałem tytuł doktora nauk biblijnych.

Od października 1981 r. rozpoczął pracę w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie jako wykładowca homiletyki i przedmiotów biblijnych: Wstęp do Pisma św. Nowego Testamentu, List do Filemona, List do Rzymian, Św. Paweł – życie, działalność, teologia. W tym czasie pełnił funkcje prefekta studiów (lata 1981/82) i wicerektora (1982-1986).

W latach 1982-1986 podjął także wykłady w Wyższym Seminarium Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy z zakresu Ewangelii, Pism św. Pawła i Dziejów Apostolskich, a w latach 1983-1986 wykłady z zakresu Ewangelii, św. Pawła i Apokalipsy na Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Gnieźnie i w Bydgoszczy. W tym czasie prowadził również kursy biblijne w ramach formacji permanentnej kapłanów (Pisma Pawłowe i Apokalipsa) oraz w ramach formacji sióstr zakonnych (wybrane tematy biblijne o charakterze formacyjno-duchowym).

Od jesieni 1986 r., decyzją J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa, ówczesnego Arcy-biskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, został przeniesiony do Rzymu w celu podjęcia pracy w Papieskim Instytucie Polskim – najpierw jako wicerektor, a od 1 października 1987 r. jako rektor. Po objęciu stanowiska rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie kontynuował wykłady w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie – każdego roku w wymiarze jednego kursu semestralnego (ponad 20 godz.) w skondensowanym czasie. Oprócz tego rozpoczął pracę dydaktyczną w Rzymie.
Od października 1987 r. podjął wykłady zlecone najpierw w Instytucie Katechezy Misyjnej przy Pontificia Università Urbaniana, a później na Wydziale Misjologii i Teologii tejże Uczelni, gdzie uczył do 2002 roku. Z ramienia Urbanium trzykrotnie brał udział w prowadzeniu kursów dla katechistów w Catechist Training Institute w Castries na Karaibach (Saint Lucia).

Na Pontificia Università Urbaniana (Istituto di Catechesi Missionaria) pod jego kierownictwem studenci napisali ok. 30 prac bakalaureatu (30-50 stron maszynopisu). Nie prowadził prac do licencjatu i do doktoratu, gdyż – ze względów czasowych (funkcja rek-tora Instytutu Polskiego) – na tych uczelniach był zatrudniony jako invitato lub incaricato. Uczestniczył natomiast w pracach komisji egzaminacyjnej do licencjatu i jako trzeci recenzent rozprawy doktorskiej.

W latach 1991-2005 prowadził wykłady na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”. Były to dwa kursy alternatywne: 1. Il kerigma e l’impegno morale cristiano; 2. Il carattere battesimale della vita cristiana.

Widząc potrzebę systematycznej refleksji nad statusem studenta, szczególnie podczas takich studiów, jakimi są studia rzymskie, podjął organizowanie sympozjów w Papieskim Instytucie Polskim. Były one pojęte jako systematyczna refleksja nad poszczególnymi aspektami życia studenta-kapłana. Odbyło się pięć takich sympozjów. Materiały z dwóch pierwszych zostały opublikowane w zainicjowanej przeze niego serii „Papieski Instytut Polski w Rzymie. Historia i współczesność”.

Przez wiele lat wygłaszał cykle konferencji w Radio Watykańskim. Ich tematy były związane z bieżącą problematyką podejmowaną w Kościele powszechnym: Eucharystia – 1992; Śladami Jezusa – 1993; Małżeństwo i rodzina – 1994; Jezus Chrystus – 1997; Duch Święty – 1998; Bóg Ojciec – 1999.

Od 1993 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Evangelium und Kultur. e.V., z siedzibą w Koblenz (Niemcy), które zostało założone przez śp. Prof. F. Lentzen-Deis’a S.J. (moderatora jego rozprawy doktorskiej). Stowarzyszenie powstało z grona jego uczniów i przyjaciół w celu promocji nauk biblijnych, szczególnie na terenie Ameryki Łacińskiej, drogą komentarzy, zwłaszcza do ksiąg Nowego Testamentu, odpowiednio dostosowanych do warunków i potrzeb współczesnego człowieka. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością wydawniczą (powstało kilka pozycji książkowych, stosujących metodę proponowaną przez śp. prof. F. Lentzen-Deis’a) i prowadzi seminaria naukowe i posiedzenia konsultacyjne w różnych miejscach Europy (Koblenz, Mainz, Gniezno, Anagni, Lizbona, Bresanone, Mediolan i in.).

W roku 2000 uzyskał nostryfikację licencjatu i doktoratu na UKSW w Warszawie, a w roku 2001 na tymże Uniwersytecie uzyskał habilitację, która została zatwierdzona przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną 25 czerwca 2001 r. Od 1 października 2001 r. jest zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK.

W dniu 28 marca 2002 r. został mianowany biskupem siedleckim i przeniósł się z Rzymu do Siedlec, kontynuując zajęcia na UMK. Jako biskup był członkiem Komisji ds. (Formacji) Duchowieństwa, a obecnie jest członkiem Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Brał również udział w pracach dwóch Synodów Biskupów w Watykanie (nt. „Eucharystia w życiu i misji Kościoła – w październiku 2005 r.; Słowo Boże w życiu i misji Kościoła – w październiku 2008 r.).

W dniu 25 lutego 2003 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UMK. W tym okresie prowadził i prowadzi nadal zajęcia na Wydziale Teologicznym UMK.
Bp Kiernikowski na UMK w Toruniu otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody: nagrody za książki Dobra Nowina dla grzesznika, Pelplin 2004 oraz Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Cz. I., Warszawa-Siedlce 2004; wyróżnienie Rektora UMK za zaangażowanie i przygotowanie uroczystości wręczenia tytułu doktoratu honoris causa UMK Ojcu św. Janowi Pawłowi II (7 grudnia 2004); nagrodę Rektora UMK stopnia III (18 listo-pada 2005).
Otrzymał również medal honorowy za zasługi dla Siedleckiego Towarzystwa Naukowego z okazji jubileuszu 15-lecia STN (14 stycznia 2009) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i naukowej oraz za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury (Siedlce, 26 marca 2009).

Był promotorem pracy doktorskiej ks. T. Tułodzieckiego, przedstawionej i obronionej na UMK w 2003 r. Kilkakrotnie byłem recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych: Ks. A. Posadzy, doktorat – nostryfikacja UKSW, Wydział Teologiczny 2005; dr B. Górka, Habilitacja, UJ 2005; ks. K. Dąbrowski CSMA, doktorat, UKSW 2006; ks. dr D. Kotecki, habilitacja, UKSW 2006; ks. M. Czubak, doktorat, UMK 2011.
Przygotował również recenzje wydawnicze, m.in.: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, B. Górka, „Inicjacja w życie wieczne w Ewangelii Jana” (rozprawa habilitacyjna); Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM), Kraków, B. Górka, „Biblia i cywilizacja Boga”.

Jest członkiem Rady Naukowej czasopism: „Teologia i człowiek” (red. nauk. ks. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. UMK) i „Teologiczne Studia Siedleckie”.

Od 2002 r. prowadzi wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, podlegającym Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W latach 2003-2006 miał zajęcia zlecone na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), w Instytucie Filologii Polskiej z zakresu literatury i biblistyki.

Z jego znacznym udziałem został wydany „Katechizm siedlecki”, do powstania którego przyczynił się w sposób merytoryczny i formalny.

Działalność naukowa bp. Kiernikowskiego obejmuje także publikacje – zarówno książkowe jak i artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach oraz organizację i udział w różnych konferencjach naukowych, sympozjach i kongresach. Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich od 2004 r.

W 1985 r., we współpracy z ks. Alfredem Cholewińskim S.J., podjął zadanie prze-kładu wstępów i przypisów Biblii Jerozolimskiej dostosowanych do tekstu Biblii Tysiąclecia. Ks. Cholewiński dokonał tłumaczenia większości przypisów i wstępów odnoszących się do Starego Testamentu, bp Kiernikowski natomiast – Nowego Testamentu. Po śmierci ks. Cholewińskiego przejął także redakcję całości. Do dokończenia opracowania ST zostały włączone jeszcze inne osoby. Owocem tych prac było wydanie w 2006 r. Biblii Jerozo-limskiej w języku polskim.

Pasterz Kościoła Siedleckiego od lat kleryckich jest zaangażowany w ruchy odnowy Kościoła. Już w latach 60. XX w. brał udział w rekolekcjach oazowych prowadzonych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Podczas studiów w Rzymie spotkał się z Drogą Neokatechumenalną i przeszedł całą tę formację. W Rzymie i w Polsce uczestniczył w ekipach ewangelizacyjnych głoszących katechezy prowadzące do powstawania wspólnot neokatechumenalnych, których członkowie przeżywają katechumenat po-chrzcielny.

To doświadczenie ma swoje odbicie w jego umiejętności zastosowania wiedzy teologicznej i biblijnej w praktyce pastoralnej, co w dużej mierze odzwierciedla się również w jego publikacjach. Jako biskup diecezji w działaniu pasterskim przywiązuje wielką wagę do formacji inicjacyjnej, liturgicznej i mistagogicznej. Prowadzi regularnie celebracje sło-wa Bożego, głosi katechezy kerygmatyczne i mistagogiczne do różnych grup wiernych. Jest autorem programu duszpasterskiego diecezji siedleckiej „Chrzest w życiu immisji Kościoła” opartego na biblijnej historii zbawienia.

ks. Mateusz Czubak


wykop


 

foto

Ziarno Słowa dla Małżonków, czyli wielkopostne...
2019-03-11 10:26:54 Kategoria: Kościół

Kochani Małżonkowie! Przed nami nowy okres liturgiczny - Wielki Post.

więcej »

Liturgia Dnia


foto

Praca w podlaskim - czy trudno zdobyć zatrudnienie?
2019-03-21 14:22:40 Kategoria:

Mieszkasz w województwie podlaskim? Z pewnością doceniasz więc bogactwo roślinności, fakt, że miasta tego regionu są spokojne i zadbane a samo województwo dynamicznie...

więcej »
foto

Bądź otwarty na pomoc!
2019-03-21 10:59:27 Kategoria:

W dzisiejszym świecie pogoni za szczęściem, pieniędzmi i chęcią posiadania dóbr materialnych coraz częściej jako społeczeństwo doświadczamy zaburzeń psychicznych....

więcej »
foto

Dokąd na wakacje? 5 najpopularniejszych kierunków...
2019-03-20 11:55:21 Kategoria:

Letnie urlopy i wakacyjne wyjazdy zbliżają się do nas wielkimi krokami. Czy masz już plany na ten czas? Jeżeli nie, to koniecznie poznaj nasze podpowiedzi. I po prostu się...

więcej »
foto

Mezze – znacznie więcej niż przystawki...
2019-03-20 11:43:06 Kategoria:

Słowo „mezze” (także „meze” lub „maze”, a w liczbie mnogiej: „mezedes”) pochodzi z języka perskiego i dosłownie oznacza „smak” albo „przekąskę”....

więcej »
foto

Siedlce: Żłobek JAŚ I MAŁGOSIA zaprasza na Dzień...
2019-03-18 12:16:01 Kategoria:

Już w najbliższą sobotę, 23 marca rodzice maluchów będą mogli zobaczyć jak działa żłobek "Jaś i Małgosia" w Siedlcach. To doskonała okazja, aby zapoznać się z...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoMarzec 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

LUBARTÓW, 01.03

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

więcej »

RADZYŃ, 01.03

Namiot Wyklętych w Radzyniu po raz drugi

więcej »

ŁUKÓW, 01.03

Łukowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

więcej »

RADZYŃ, 01.03

Ulicami Radzynia przejdzie Marsz Żołnierzy Wyklętych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.03

Zakochani w muzyce - koncert charytatywny w BCK

więcej »

SIEMIATYCZE, 01.03

Włosy to skarb, którym możesz się podzielić – akcja „Włosomania” 1 marca w Siemiatyczach

więcej »

WĘGRÓW, 01.03

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.03

Wystawa malarstwa Weroniki Raczyńskiej

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.03

Biała Podlaska: miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

więcej »

RADZYŃ, 01.03

Wkrótce kolejna edycja ulańskiego turnieju piłki ręcznej

więcej »

WŁODAWA, 01.03 13:00

Włodawa: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.03 17:00

Koncert charytatywny „Zakochani w muzyce”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.03 19:00

Wernisaż wystawy „Świat widziany sercem

więcej »

DROHICZYN, 01.03 20:00

Kabaretowy weekend w Drohiczynie

więcej »
2

KRAJ, 02.03

Wielki Finał Charytatywnego Turnieju DeckenBau „Dzieci - Dzieciom” razem dla Stasia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.03

Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Siedlcach

więcej »

DROHICZYN, 02.03

Diecezjalny Turniej w Piłkę Siatkową KSM Diecezji Drohiczyńskiej

więcej »

ŁUKÓW, 02.03 11:00

Gmina Trzebieszów: Rajd Pamięci

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.03 14:00

Królewski Bal Stulecia w Ciechanowcu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.03 17:00

Wykład dr Anny Mandreli o rtm. Witoldzie Pileckim

więcej »

DROHICZYN, 02.03 19:00

Kabaretowy weekend w Drohiczynie

więcej »

ŁUKÓW, 02.03 20:00

Łuków: Dyskoteka dla dawnej młodzieży

więcej »
3

MIASTO SIEDLCE, 03.03

Plastusiowy pamiętnik i plamy

więcej »

ŁUKÓW, 03.03

Giełda Kolekcjonerów w Łukowie

więcej »

MIĘDZYRZEC, 03.03

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Międzyrzecu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.03 11:00

Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram - Z wizytą u krewnych

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.03 11:30

Wodynie: obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

więcej »

SOKOŁÓW, 03.03 15:00

Róbmy swoje, czyli Wojciech Młynarski znany i mniej znany

więcej »

SOKOŁÓW, 03.03 15:00

Koncert Orkiestry Dętej OSP Sterdyń

więcej »

SOKOŁÓW, 03.03 17:00

Agnieszka Sitek i Tomasz Mędrzak: „Najlepsze dopiero będzie. Historia humoru w pigułce”

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.03 17:00

Trzy kategorie i trzy soprany

więcej »
4

ŁUKÓW, 04.03

Łuków: sesja Rady Miasta

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.03 12:00

Diecezja siedlecka: Imieniny Bpa Kazimierza Gurdy

więcej »
5

LUBARTÓW, 05.03

XX Ostatkowe Spotkania Zespołów Ludowych „KUSAKI 2019

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.03 17:00

„Muzyczne ostatki przy organach Formentelliego”

więcej »
6

KRAJ, 06.03 10:30

„Potrzeba nowego ustawodawstwa w kontekście polityki wychowania w trzeźwości” - konferencja w Sejmie

więcej »

KRAJ, 06.03 10:30

„Potrzeba nowego ustawodawstwa w kontekście polityki wychowania w trzeźwości” - konferencja w Sejmie

więcej »

GARWOLIN, 06.03 11:00

Zamek w Żelechowie - prezentacja wyników badań archeologicznych

więcej »
7

GARWOLIN, 07.03

Garwolin: koncert z okazji Dnia Kobiet

więcej »

LUBARTÓW, 07.03

75 rocznica pacyfikacji wsi Jamy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.03 18:00

„Puszcza Białowieska. POŁĄCZENIE” - wystawa malarstwa Barbary Bańki

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.03 18:00

Otwarcie wystawy malarstwa Piotra Gajewskiego

więcej »
8

POWIAT SIEDLECKI, 08.03

Rekolekcje wielkopostne harcerzy

więcej »

SIEMIATYCZE, 08.03

Miedzy nami kobietami – Dzień Kobiet w Ciechanowcu

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 08.03

Biała Podlaska: Wystawa fotografii Elżbiety Pyrki

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 08.03

Wernisaż Marceliny Żurek

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.03

Filmowy Dzień Kobiet w NoveKino Siedlce

więcej »

ŁUKÓW, 08.03 14:00

Międzynarodowy turniej w Łukowie

więcej »

ŁUKÓW, 08.03 16:00

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na Dzień Kobiet

więcej »

LUBARTÓW, 08.03 18:00

Gdzie ci mężczyźni...

więcej »

POWIAT BIALSKI, 08.03 19:00

Spektakl „Jej wysokość Jadzia”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.03 19:00

Gala operetkowo - musicalowa z okazji Dnia Kobiet już 8 marca na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce!

więcej »
9

LUBARTÓW, 09.03

Gminny Dzień Kobiet w Ostrowie Lubelskim

więcej »

POWIAT BIALSKI, 09.03

Terespol: Dzień Kobiet na sportowo i kulturalnie

więcej »

SIEMIATYCZE, 09.03

Wieczernik w Ostrożańskim Sanktuarium Maryjnym

więcej »

SIEMIATYCZE, 09.03

Dobry wieczór z Pakosińską

więcej »

ŁUKÓW, 09.03

Międzynarodowy turniej w Łukowie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 09.03 16:00

Dzień Kobiet z Tomaszem Stockingerem

więcej »
10

MIASTO SIEDLCE, 10.03

Marsz dla Niezłomnych

więcej »

ŁUKÓW, 10.03

Międzynarodowy turniej w Łukowie

więcej »

WĘGRÓW, 10.03

Turniej Strażaków OSP Powiatu Węgrowskiego w Halową Piłkę Nożną

więcej »

MIĘDZYRZEC, 10.03

Dla Ciebie Kobieto, czyli VI Forum Kobiet w Krzewicy

więcej »

ŁUKÓW, 10.03

Niedziela z teatrem - teatr Bajlandia w ŁOK

więcej »

ŁOSICE, 10.03

Święto kobiet w Łosickim Domu Kultury

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.03

Dzień Kobiet w Gminie Siedlce

więcej »

POWIAT BIALSKI, 10.03 12:00

Rozpoczyna się IX Szachowe Grand Prix Terespola

więcej »

ŁOSICE, 10.03 14:00

Lipno: O sytuacji na rynku owoców

więcej »

ŁUKÓW, 10.03 15:00

Gmina Stanin: Gminny Dzień Kobiet

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.03 15:30

Koncert „Damą być – wszystko o kobietach” w wykonaniu Zespołu Artystycznego „Seniorynki”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.03 17:00

Niedzielny Salon Muzyczny - koncert „Moniuszko”

więcej »

ŁUKÓW, 10.03 17:30

„Bajadera” w Kinie Łuków

więcej »
11

SOKOŁÓW, 11.03 18:00

Wystawa Antoniego Wróblewskiego w Galerii DOM

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.03

Akcja krwiodawstwa w Radoryżu Smolanym

więcej »
13

ŁUKÓW, 13.03

Koncert piosenek Edith Piaf „Wieczór w Paryżu

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.03

Dzień Otwarty w siedleckiej samochodówce

więcej »

RADZYŃ, 14.03 15:30

Radzyń: Spotkanie autorskie z Renatą Kosin

więcej »

ŁUKÓW, 14.03 18:00

Łuków: Wielkopostne Spotkanie w kościele Świętego Brata Alberta

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.03 18:00

Wieczór poezji o mężczyznach i... dla mężczyzn

więcej »
15

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 15.03

Zmiana terminu Finału miasta Biała Podlaska w koszykówce dziewcząt

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.03

Dzień otwarty siedleckiej humanistyki

więcej »

ŁUKÓW, 15.03 17:00

Łuków: „100 lat Trójki”

więcej »
16

MIĘDZYRZEC, 16.03

Chorały dla Templariuszy

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 16.03

V Memoriał Kazimierza Rybaka

więcej »

ŁUKÓW, 16.03

Nocny maraton pływania w Łukowie

więcej »
17

SIEMIATYCZE, 17.03

Mielnik: Wystawa fotograficzna Krzysztofa Dzierzkowskiego

więcej »

ŁUKÓW, 17.03 10:00

Akcja poboru krwi przy parafii w Hucie Dąbrowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.03 12:00

Smykofonia na Mazowszu - koncert „W chińskim ogrodzie”

więcej »

SOKOŁÓW, 17.03 15:00

SMYKOFONIA w SOK

więcej »

ŁUKÓW, 17.03 17:00

Msza w intencji rodziców w łukowskiej Kolegiacie

więcej »

ŁUKÓW, 17.03 17:00

Wiosenny Koncert Łukowskiej Orkiestry Dętej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.03 18:00

Swing Club na Mazowszu - koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

więcej »
18

WŁODAWA, 18.03 10:00

Wernisaż prac Poli Łubkowskiej

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.03 10:30

Urodziny łukowskiej „Trójki”

więcej »

MIĘDZYRZEC, 19.03 17:30

Siła mężczyzny, czy kryzys faceta?

więcej »
20

MIASTO SIEDLCE, 20.03

Dzień Poezji w bibliotece

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.03

Monografia Gminy Łomazy

więcej »

ŁOSICE, 20.03 10:00

Łosice: XVIII Regionalny Przegląd Piosenki Dzieci i Młodzieży

więcej »

SOKOŁÓW, 20.03 17:00

Sokołów Podlaski: Biblioteka zaprasza na spotkanie przy kawie

więcej »

ŁUKÓW, 20.03 18:00

Łuków: wielkopostne spotkanie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.03 19:00

Niekompletni na nowo

więcej »

SOKOŁÓW, 20.03 19:00

Jan Jakub Kolski w sokołowskim DKFie

więcej »
21

SOKOŁÓW, 21.03

Spotkanie balladowe z Lechem Zakrzewskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.03

Wydział Nauk Ścisłych UPH czeka na wagarowiczów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.03

Debata o siedleckim sporcie na antenie KRP

więcej »

RADZYŃ, 21.03 11:00

Ptaki Ziemi Radzyńskiej w „Galerii na Płocie”

więcej »
22

MIASTO SIEDLCE, 22.03

Wernisaż wystawy Krzysztofa Rukasza

więcej »

WĘGRÓW, 22.03 16:00

Mistrzostwa Polski w Kick-Boxingu w Węgrowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.03 18:00

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

więcej »
23

POWIAT BIALSKI, 23.03

Zalesie: XI Międzynarodowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.03

Wieczór z poezją przy parafii Św. Józefa

więcej »

ŁUKÓW, 23.03

Gmina Łuków: szachowy turniej w Krynce

więcej »

RADZYŃ, 23.03 10:00

Turniej karate w Kąkolewnicy

więcej »

RADZYŃ, 23.03 10:00

Turniej karate w Kąkolewnicy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.03 11:00

Siedlce: Błogosławieństwo lektorów

więcej »

MIŃSK MAZ., 23.03 16:00

Warsztaty wiosennych dekoracji w Mrozach

więcej »

ŁOSICE, 23.03 20:00

Nocny SuperSam w Łosicach

więcej »
24

POWIAT BIALSKI, 24.03

VI Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna

więcej »

SOKOŁÓW, 24.03

Spotkanie poświęcone pamięci Marka Kołodziejskiego

więcej »

MIĘDZYRZEC, 24.03 10:00

Maratony Kresowe startują w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

WĘGRÓW, 24.03 11:00

Odsłonięcie tablic upamiętniających Mieszkańców Gminy Sadowne oraz Rodzinę Lubkiewiczów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.03 19:00

Happysad zagra w Siedlcach

więcej »
25 26

MIASTO SIEDLCE, 26.03

Dlaczego może nas zainteresować El Greco?

więcej »
27

MIASTO SIEDLCE, 27.03 11:00

Wykład Małgorzaty Szumskiej dla słuchaczy SUTW

więcej »
28 29

MIĘDZYRZEC, 29.03

Weronika Mliczewska w Międzyrzecu

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 29.03 17:00

Biała Podlaska: Koncert inaugurujący obchody 70-lecia Zespołu Szkół Muzycznych

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.03 18:00

Dekanalne Spotkanie Młodzieży

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.03 18:00

Harcerski koncert w Siedlcach

więcej »
30

RADZYŃ, 30.03

Róże Europy wystąpią na radzyńskim RO(C)KOWISKU 2019

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 30.03

Dzień Skupienia w Sanktuarium Św. Józefa

więcej »
31

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 31.03

Otwarcie wystawy - Skarby nieznane. Niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia

więcej »

SIEMIATYCZE, 31.03

13. Otwarty Turniej im. Czesława Burdziuka

więcej »

ŁUKÓW, 31.03

„Niedziela z teatrem” w Łukowskim Ośrodku Kultury

więcej »

GARWOLIN, 31.03

Garwolin: Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

więcej »

Najnowsze Informacje