R E K L A M ARADZYŃ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Radzyń Podlaski będzie mieć nowe logo
2017-11-17 15:19:12 Artykuł czytany 805 razy


Urząd Miasta Radzyń Podlaski ogłosił konkurs na nowe logo miasta. Inicjatywa związana jest z 550 rocznicą nadania miejscowości praw miejskich. Logo stanie się nową identyfikacją graficzną miasta.


Ma nawiązywać do dowolnego, świadomie wybranego przez autora i możliwego do opisania symbolu lub innego aspektu, w łatwej do rozpoznania i zapamiętania formie graficznej. Prace można składać do połowy grudnia.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu na logotyp 550 lat Radzynia jest Miasto Radzyń z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska, 21-300 Radzyń Podlaski, zwane dalej Miastem.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w imieniu Miasta jest wyznaczona przez Burmistrza komisja konkursowa, mająca siedzibę w Radzyńskim Ośrodku Kultury - Radzyń Podlaski, zwana dalej Komisją Konkursową.

Zapytania dotyczące wątpliwości regulaminowych oraz zgłoszenia prac konkursowych należy przesyłać na adres mailowy pracownika Radzyńskiego Ośrodka Kultury w Radzyniu Podlaskim: bocianpl@wp.pl  lub osobiście dostarczać na dziennik podawczy siedziby Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo 550 lat Miasta Radzyń Podlaski, zwanego dalej ”Logo”, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Miasta w czasie obchodów tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018. Logo powinno nawiązywać do dowolnego, świadomie wybranego przez autora i możliwego do opisania symbolu lub innego aspektu charakterystycznego dla Miasta, w łatwej do rozpoznania i zapamiętania formie graficznej. Logo będzie stosowane w celu identyfikacji wizualnej i promocji Miasta, poprzez wykorzystywanie go m.in. w przekazie elektronicznym, w mediach, nośnikach reklamy zewnętrznej, drukowanych materiałach promocyjnych i innych nośnikach używanych, wydawanych i sygnowanych przez Miasto. Logo należy zgłosić do Konkursu w formie elektronicznej, w wersji: - kolorowej na białym tle, - monochromatycznej na białym tle, - monochromatycznej na czarnym tle. Logo nie może zawierać w sobie herbu Radzynia, może natomiast nawiązywać do jego elementów.

Warunki uczestnictwa w konkursie


1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty. Jest skierowany zarówno do amatorów jak i profesjonalistów. W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna , osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane podmioty, które: 1) dostarczą podpisaną kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie, która jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu i stanowi jednocześnie akceptację jego zapisów, a także, w przypadku osób fizycznych jest zgodą na przetwarzanie danych osobowych, (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu); 2)- Złożą pisemne oświadczenie, iż w przypadku wygranej, wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu całości praw majątkowych do zgłoszonego projektu, wraz z oświadczeniem stwierdzającym, że projekt logo nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
2. Za osoby niepełnoletnie oświadczenia wymienione w ust 1., składają ich przedstawiciele ustawowi, którzy również wyrażają stosowną zgodę na udział osoby niepełnoletniej w konkursie (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).
3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanego w konkursie projektu znaku graficznego na stronie internetowej, w publikacjach, prezentacjach Miasta oraz w mediach (w materiałach informacyjnych dot. konkursu).
4. W przypadku pracy zespołowej – oświadczenia wymienione w ust 3. podpisują wszyscy członkowie zespołu.
 5. Prace konkursowe zgłoszone bez podpisanych oświadczeń, określonych w załącznikach nr 1–3 do niniejszego regulaminu, podlegają odrzuceniu.
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
7. Zabrania się podpisywania prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz znakowania w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację uczestnika. Oznaczenia prac dokona komisja konkursowa na podstawie załączonego zgłoszenia.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, pracownicy Miasta, Radzyńskiego Ośrodka Kultury oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków , osoby przysposobione oraz powinowatych do drugiego stopnia.
 9. Miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów, użytymi do ich wykonania materiałami oraz doręczeniem ich do siedziby Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
 10. Regulamin, wraz z załącznikami można otrzymać w Radzyńskim Ośrodku Kultury w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 4 lub pobrać ze stron internetowych  (www.umradzynpodlaski.bip.lubelskie) (rokradzyn.pl) .

Terminy konkursu

1.    Konkurs trwa od dnia 20 listopada 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.
2.    Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017 roku (włącznie).
3.    Prace, które nie zostaną złożone w ustalonym terminie nie będą oceniane.
4.    Ogłoszenie wyników nastąpi 1 stycznia 2018 roku w trakcie przemówienia Burmistrza Radzynia Podlaskiego oraz za pośrednictwem  stron internetowych Organizatorów.

Wymagania techniczne projektu

1. Projekt logo należy składać w następującym formacie:
1) wydruk wersji kolorowej oraz wersji monochromatycznej na białym tle, na papierze formatu A4 z logo w optymalnym rozmiarze, jednak nie mniejszym niż 10 cm x 10 cm oraz w jego najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu.
2) wersja monochromatyczna na czarnym tle nie musi być przedstawiona w formie wydruku, dopuszcza się też wydruk tej wersji na papierze kolorowym innej barwy, wystarczająca jest jednak wersja elektroniczna, przygotowana według wymogów podanych w § 4. ust.1 pkt. 3  niniejszego regulaminu.
 3) uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na płycie CD/DVD lub innym cyfrowym nośniku danych) wersji elektronicznej projektu. Wersja cyfrowa powinna być zapisana w krzywych, w pliku *.cdr (Corel Draw wersja 11 lub niższe) lub w pliku *.ai (Adobe Illustrator wersja CS6 lub niższe)  oraz dodatkowo w formacie JPG, w rozdzielczości min. 300 dpi, w trybie CMYK. Maksymalna wielkość przesyłanego pliku to 25 MB.
 4) każda z wersji projektu: kolorowa na białym tle, monochromatyczna na białym tle, monochromatyczna na czarnym tle musi być zapisana jako oddzielny plik, według zasad zawartych w pkt. 3. niniejszego regulaminu.
 2. Do pracy należy dołączyć opis słowny projektu z wyjaśnieniem wykorzystanej symboliki, opisem proporcji, opisem kolorów z podaniem ich wartości CMYK, a jeżeli w projekcie wykorzystane zostały dostępne publicznie fonty, wraz z ich nazwami i wersjami. 3. W przypadku, gdy uczestnik konkursu składa 2 projekty, każdy z nich wraz z załącznikami, o których mowa w §3 ust 1 i 2, należy dostarczyć w osobnych kopertach.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu


1.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru prac konkursowych.
2.    Termin zakończenia naboru prac określa zarządzenie Burmistrza Radzynia Podlaskiego o konkursie.
3.    Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od wyników rozstrzygnięcia konkursu przez Komisję Konkursową. Decyzja komisji jest ostateczna.
4.    Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac.
5.    Nagrodę w wysokości1200 złotych netto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) otrzyma uczestnik, nazwany przez Komisję Konkursową „Zwycięzcą konkursu”, którego projekt będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w § 2 regulaminu. Przekazanie praw do logotypu i wygranej odbędzie się poprzez zawarcie oddzielnej umowy pomiędzy Miastem i Zwycięzcą konkursu, sporządzonej do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
6.    Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, którego projekt będzie najlepiej oddawał specyfikę i charakterystykę miasta  według subiektywnej oceny Komisji Konkursowej.
7.    Miasto zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany terminów, zmiany składu Komisji Konkursowej.
8.    Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody w przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie będzie spełniać kryteriów i oczekiwań określonych w niniejszym regulaminie Miasta.

KB/Radzyń Podlaski [ja]
wykop
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:

Karolina Bogudał
tel. 500 105 909
radzyn@radiopodlasie.pl

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
REKLAMA

Radzyń Podl.

w lewoCzerwiec 2018w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

RADZYŃ, 01.06 16:00

Trwa nabór zgłoszeń do baśniowego pokazu mody w Radzyniu Podlaskim

więcej »
2 3

RADZYŃ, 03.06 15:00

Wkrótce podsumowanie konkursu „Podróż moich marzeń”

więcej »
4 5

RADZYŃ, 05.06 10:00

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Ulan-Majorat

więcej »
6

RADZYŃ, 06.06

Radzynianie powalczą o puchar

więcej »
7

RADZYŃ, 07.06

W Radzyniu powstaje dziecięcy zespół ludowy

więcej »

RADZYŃ, 07.06 18:00

W Radzyniu upamiętnią zamordowanego przez UB sierżanta

więcej »

RADZYŃ, 07.06 19:00

Radzyń w rytmie Michaela Jacksona

więcej »
8

RADZYŃ, 08.06

Zwiedzaj Radzyń z dokumentem w dłoni

więcej »

RADZYŃ, 08.06 19:00

Podróż w przeszłość podczas III Radzyńskiej Nocy Bibliotek

więcej »
9

RADZYŃ, 09.06

X Spotkania z Tradycją i Pieśnią Weselną w Krasewie

więcej »

RADZYŃ, 09.06

I Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne w Radzyniu z charytatywnym akcentem

więcej »

RADZYŃ, 09.06 21:00

Podróż w przeszłość podczas III Radzyńskiej Nocy Bibliotek

więcej »
10

RADZYŃ, 10.06

Program obchodów 550-lecia Radzynia Podlaskiego

więcej »

RADZYŃ, 10.06 15:00

Spektakl dla dzieci „Warkocz królowej Wisełki” w Radzyńskim Ośrodku Kultury

więcej »
11

RADZYŃ, 11.06

Program obchodów 550-lecia Radzynia Podlaskiego

więcej »

RADZYŃ, 11.06

Anna Wasak napisała książkę o Radzyniu

więcej »

RADZYŃ, 11.06 18:00

Wkrótce promocja albumu o Radzyniu

więcej »
12

RADZYŃ, 12.06

Program obchodów 550-lecia Radzynia Podlaskiego

więcej »
13

RADZYŃ, 13.06

Program obchodów 550-lecia Radzynia Podlaskiego

więcej »
14

RADZYŃ, 14.06

Program obchodów 550-lecia Radzynia Podlaskiego

więcej »
15

RADZYŃ, 15.06

ZSP w Radzyniu gospodarzem Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

więcej »

RADZYŃ, 15.06

Program obchodów 550-lecia Radzynia Podlaskiego

więcej »
16

RADZYŃ, 16.06

Ostatni mecz w sezonie i pożegnanie z trenerem

więcej »

RADZYŃ, 16.06

Program obchodów 550-lecia Radzynia Podlaskiego

więcej »

RADZYŃ, 16.06

ZSP w Radzyniu gospodarzem Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

więcej »
17

RADZYŃ, 17.06

Program obchodów 550-lecia Radzynia Podlaskiego

więcej »
18 19 20 21 22

RADZYŃ, 22.06 18:30

Rekolekcje Małżeńskie z o. Knozem

więcej »
23 24

RADZYŃ, 24.06

Piknik rodzinny - Naturalnie zdrowi!

więcej »

RADZYŃ, 24.06 16:00

Piękni Prozaiczni - Mariusza Bobera

więcej »

RADZYŃ, 24.06 17:00

Radzyń: Pokażą „Historię zapisaną w kamieniu”

więcej »
25 26 27 28 29 30

RADZYŃ, 30.06

Wohyńskie „Roweraki” zapraszają na rajd

więcej »
foto

Wielkie otwarcie marketu budowlanego ANIBA w Węgrowie
2018-06-18 07:58:26 Kategoria:

23 czerwca w Węgrowie odbędzie się wielkie otwarcie marketu budowlanego ANIBA. Wydarzeniu będą towarzyszyć konkursy i atrakcje dla dzieci. Będzie można również wygrać...

więcej »
foto

Noc Świętojańska w Gródku nad Bugiem
2018-06-18 07:23:30 Kategoria:

Dyrekcja Obiektu Gródek nad Bugiem ma zaszczyt zaprosić na wydarzenie pn. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA. Uroczystość odbędzie się 24 czerwca w godz. 11.00 – 24.00 na terenie...

więcej »

Kondolencje

Najnowsze Informacje